2 Chronicles, глава 10

Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă Ómpărat.

C‚nd a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era Ón Egipt, unde fugise de Ómpăratul Solomon; şi s-a Óntors din Egipt.

Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam şi tot Israelul au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa: ÑTatăl tău ne-a Óngreuiat jugul: acum uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi Óţi vom sluji.î El le-a zis: ÑŒntoarceţi-vă la mine după trei zile.î Şi poporul a plecat.

Œmpăratul Roboam a Óntrebat pe bătr‚nii care fuseseră cu tatăl său Solomon, Ón timpul vieţii lui, şi a zis: ÑCe mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?î Şi iată ce i-au zis ei: ÑDacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine, şi dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, Óţi vor sluji pe vecie.î Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătr‚nii, şi a Óntrebat pe tinerii care crescuseră cu el şi care-l Ónconjurau.

El le-a zis: ÑCe mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbeşte astfel: ÑUşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi?î Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: ÑAşa să vorbeşti poporului acestuia care ţi-a vorbit aşa: ÑTatăl tău ne-a Óngreuiat jugul, iar tu uşurează-ni-l!î să le vorbeşti aşa: ÑDegetul meu cel mic este mai gros dec‚t coapsele tatălui meu.

Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu Ól voi face şi mai greu: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.î Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese Ómpăratul: ÑŒntoarceţi-vă la mine peste trei zile.î Œmpăratul le-a răspuns aspru. Œmpăratul Roboam a lăsat sfatul bătr‚nilor, şi le-a vorbit aşa, după sfatul tinerilor: ÑTatăl meu v-a Óngreuiat jugul, dar eu Ól voi Óngreuia şi mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.î Astfel Ómpăratul n-a ascultat pe popor; căci aşa r‚nduise Dumnezeu, Ón vederea Ómplinirii cuv‚ntului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

C‚nd a văzut tot Israelul că Ómpăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns Ómpăratului: ÑCe parte avem noi cu David? Noi n-avem nici o moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!î Şi tot Israelul s-a dus Ón corturile lui.

Copiii lui Israel, care locuiau Ón cetăţile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam.

Atunci Ómpăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost Ómproşcat cu pietre de copiii lui Israel, şi a murit. Şi Ómpăratul Roboam s-a grăbit şi s-a suit Óntr-un car, ca să fugă la Ierusalim.

Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David p‚nă Ón ziua de azi.