2 Chronicles, глава 11

Roboam, venind la Ierusalim, a str‚ns casa lui Iuda şi a lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război, ca să lupte Ómpotriva lui Israel şi să-l aducă iarăşi sub stăp‚nirea lui Roboam.

Dar cuv‚ntul Domnului a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui Dumnezeu: ÑVorbeşte lui Roboam, fiul lui Solomon, Ómpăratul lui Iuda, şi Óntregului Israel din Iuda şi din Beniamin. Şi spune-le: ÑAşa vorbeşte Domnul: ÑSă nu vă suiţi şi să nu faceţi război Ómpotriva fraţilor voştri! Fiecare din voi să se Óntoarcă acasă, căci de la Mine s-a Ónt‚mplat lucrul acesta. ÑEi au ascultat de cuvintele Domnului, s-au Óntors acasă, şi nu s-au mai dus Ómpotriva lui Ieroboam.

Roboam a locuit la Ierusalim, şi a zidit cetăţi Óntărite Ón Iuda.

A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, Bet-Ţur, Soco, Adulam, Gat, Mareşa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Ţorea, Aialon şi Hebronul, care erau Ón Iuda şi Ón Beniamin, şi a făcut din ele nişte cetăţi Óntărite.

Le-a Óntărit, a pus Ón ele căpitani şi magazii de bucate, de untdelemn şi vin.

A pus Ón fiecare din aceste cetăţi scuturi şi suliţe, şi le-a făcut foarte tari. Iuda şi Beniamin erau ai lui.

Preoţii şi Leviţii, care se aflau Ón tot Israelul, şi-au părăsit locuinţele şi s-au dus la el; căci Leviţii şi-au părăsit ţinuturile şi moşiile şi au venit Ón Iuda şi la Ierusalim, pentru că Ieroboam şi fiii săi i-au Ómpiedicat să-şi Ómplinească slujbele ca preoţi ai Domnului.

Ieroboam a pus preoţi pentru Ónălţimile, pentru ţapii şi pentru viţeii pe care Ói făcuse.

Aceia din toate seminţiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, au urmat pe Leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului, Dumnezeului părinţilor lor.

Ei au dat astfel tărie Ómpărăţiei lui Iuda, şi au Óntărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani; căci trei ani au umblat Ón calea lui David şi a lui Solomon.

Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David şi al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai.

Ea i-a născut fii pe: Ieuş, Şemaria şi Zaham.

După ea, a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.

Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult dec‚t pe toate nevestele şi ţiitoarele lui; căci a avut optsprezece neveste şi şaizeci de ţiitoare, şi a născut douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fete.

Roboam a dat cel dint‚i loc lui Abia, fiul Maachei, şi l-a pus căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă Ómpărat.

El a lucrat cu minte, Ómprăştiind pe toţi fiii săi Ón toate ţinuturile lui Iuda şi lui Beniamin, Ón toate cetăţile Óntărite; le-a dat de m‚ncare din belşug, şi le-a căutat o mulţime de neveste.