2 Chronicles, глава 12

C‚nd s-a Óntărit Roboam Ón domnie şi a căpătat putere, a părăsit legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o Ómpreună cu el.

Œn al cincilea an al domniei lui Roboam, Şişac, Ómpăratul Egiptului, s-a suit Ómpotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră Ómpotriva Domnului.

Avea o mie două sute de care şi şaizeci de mii de călăreţi; şi Ómpreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre Libieni, Suchieni şi Etiopieni.

A luat cetăţile Óntărite ale lui Iuda, şi a ajuns p‚nă la Ierusalim.

Atunci proorocul Şemaia s-a dus la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră Ón Ierusalim, la apropierea lui Şişac, şi le-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ÑVoi M-aţi părăsit; vă părăsesc şi Eu, şi vă dau Ón m‚inile lui Şişac.î Căpeteniile lui Israel şi Ómpăratul s-au smerit, şi au zis: ÑDomnul este drept!î Şi dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuv‚ntul Domnului a vorbit astfel lui Şemaia: ÑS-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin Ón ajutor, şi m‚nia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Şişac; dar Ói vor fi supuşi, şi vor şti ce Ónseamnă să-Mi slujească Mie sau să slujească Ómpărăţiilor altor ţări.î Şişac, Ómpăratul Egiptului, s-a suit Ómpotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei Ómpăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon.

Œmpăratul Roboam a făcut Ón locul lor nişte scuturi de aramă, şi le-a dat Ón grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei Ómpăratului.

Ori de c‚te ori se ducea Ómpăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau şi le purtau Ónaintea lui; apoi le aduceau iarăşi Ón odaia alergătorilor.

Pentru că Roboam se smerise, Domnul Şi-a abătut m‚nia de la el, şi nu l-a nimicit de tot. Şi tot mai era ceva bun Ón Iuda.

Œmpăratul Roboam s-a Óntărit Ón Ierusalim şi a domnit. Avea patruzeci şi unu de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi pună Numele Ón ea. Mama sa se numea Naama, Amonita.

El a făcut lucruri rele, pentru că nu şi-a pus inima să caute pe Domnul.

Faptele lui Roboam, cele dint‚i şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare Ón cartea proorocului Şemaia, şi a proorocului Ido, Ón cărţile spiţelor de neam? Totdeauna a fost război Óntre Roboam şi Ieroboam.

Roboam a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Abia.