2 Chronicles, глава 15

Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, şi Azaria s-a dus Ónaintea lui Asa, şi i-a zis: ÑAscultaţi-mă, Asa, şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi c‚nd sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Œl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.

Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să Ónveţe pe oameni, şi fără lege.

Dar Ón mijlocul str‚mtorării lor s-au Óntors la Domnul, Dumnezeul lui Israel, L-au căutat, şi L-au găsit.

Œn vremurile acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării; un popor se bătea Ómpotriva altui popor, o cetate Ómpotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de str‚mtorări: voi dar, Óntăriţi-vă, şi nu lăsaţi să vă slăbească m‚inile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.î După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, proorocul, Asa s-a Óntărit şi a Óndepărtat ur‚ciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe care le luase Ón muntele lui Efraim, şi a Ónnoit altarul Domnului care era Ónaintea pridvorului Domnului.î A str‚ns pe tot Iuda şi Beniamin, şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el c‚nd au văzut că Domnul, Dumnezeul lui, era cu el.

S-au adunat la Ierusalim Ón luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. Œn ziua aceasta, au jertfit Domnului, din prada pe care o aduseseră: şapte sute de boi şi şapte mii de oi.

Au făcut legăm‚nt să caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, din toată inima şi din tot sufletul lor; şi oricine nu căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, trebuia omor‚t, fie mic fie mare, fie bărbat fie femeie.

Au jurat credinţă Domnului, cu glas tare, cu strigăte de bucurie, şi cu sunet de tr‚mbiţe şi de buciume; tot Iuda s-a bucurat de jurăm‚ntul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună voia lor, şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur Ómprejur.

Œmpăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca să mai fie Ómpărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a dăr‚mat idolul, pe care l-a făcut praf, şi l-a ars l‚ngă p‚r‚ul Chedron.

Dar Ónălţimile tot n-au fost Óndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost Ón totul a Domnului Ón tot timpul vieţii lui.

A pus Ón Casa lui Dumnezeu lucrurile Ónchinate Domnului de tatăl său şi de el Ónsuşi: argint, aur şi vase.

N-a fost nici un război p‚nă la al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.