2 Chronicles, глава 16

Œn al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Baeşa, Ómpăratul lui Israel, s-a suit Ómpotriva lui Iuda; şi a Óntărit Rama, ca să nu lase pe ai lui Asa, Ómpăratul lui Iuda, să iasă şi să intre.

Asa a scos argint şi aur din vistieriile Casei Domnului şi ale casei Ómpăratului, şi a trimis soli la Ben-Hadad, Ómpăratul Siriei, care locuia la Damasc. Şi a pus să-i spună: ÑSă fie un legăm‚nt Óntre mine şi tine, cum a fost unul Óntre tatăl meu şi tatăl tău. Iată, Óţi trimit argint şi aur. Du-te, şi rupe legăm‚ntul tău cu Baeşa, Ómpăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.î Ben-Hadad a ascultat pe Ómpăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oştirii sale Ómpotriva cetăţilor lui Israel, şi au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim, şi toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali.

C‚nd a auzit Baeşa, a Óncetat să mai Óntărească Rama, şi a pus capăt lucrărilor sale.

Œmpăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele şi lemnele, pe care le Óntrebuinţa Baeşa la Óntărirea Ramei, şi le-a Óntrebuinţat la Óntărirea Ghebei şi Miţpei.

Œn vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, Ómpăratul lui Iuda, şi i-a zis: ÑPentru că te-ai sprijinit pe Ómpăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea Ómpăratului Siriei din m‚inile tale.

Etiopienii şi Libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat Ón m‚inile tale, pentru că te sprijinisei pe El.

Căci Domnul Œşi Óntinde privirile peste tot păm‚ntul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este Óntreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun Ón privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.î Asa s-a m‚niat pe văzător, şi l-a pus la Ónchisoare, pentru că era Ónfuriat Ómpotriva lui. Tot Ón acelaşi timp Asa a apăsat şi pe unii din popor.

Faptele lui Asa, cele dint‚i şi cele de pe urmă, sunt scrise Ón cartea Ómpăraţilor lui Iuda şi Israel.

Œn al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a Ómbolnăvit de picioare aşa Ónc‚t avea mari dureri; chiar Ón timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a Óntrebat pe doctori.

Asa a adormit cu părinţii săi, şi a murit Ón al patruzeci şi unulea an al domniei lui; l-au Óngropat Ón morm‚ntul pe care şi-l săpase Ón cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii, şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul, şi au ars Ón cinstea lui foarte multe mirodenii.