2 Chronicles, глава 19

Iosafat, Ómpăratul lui Iuda, s-a Óntors Ón pace acasă la Ierusalim.

Iehu, fiul proorocului Hanani, i-a ieşit Ónainte, şi a zis Ómpăratului Iosafat: ÑCum de ai ajutat tu pe cel rău, şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este m‚niat Domnul pe tine.

Dar tot se mai găseşte şi ceva bun Ón tine, căci ai Ónlăturat din ţară idolii, şi ţi-ai pus inima să caute pe Dumnezeu.î Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Beer-Şeba, p‚nă la muntele lui Efraim, şi i-a adus Ónapoi la Domnul, Dumnezeul părinţilor lor.

A pus judecători Ón toate cetăţile Óntărite din ţara lui Iuda, Ón fiecare cetate.

Şi a zis judecătorilor: ÑLuaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni veţi rosti judecăţi; ci pentru Domnul, care va fi l‚ngă voi c‚nd le veţi rosti.

Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nici o nelegiuire, nici nu se are Ón vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.î C‚nd s-a Óntors la Ierusalim, Iosafat a pus şi aici, pentru judecăţile Domnului şi pentru neÓnţelegeri, Leviţi, preoţi şi căpetenii peste casele părinteşti ale lui Israel.

Şi iată poruncile pe care li le-a dat: ÑVoi să lucraţi Ón frica Domnului, cu credinţă şi curăţie de inimă.

Œn orice neÓnţelegere, care vă va fi supusă de fraţii voştri, care locuiesc Ón cetăţile lor, şi anume: cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la Ónvăţături şi r‚nduieli, să-i luminaţi, ca să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul, şi să nu izbucnească m‚nia Lui peste voi şi peste fraţii voştri. Aşa să lucraţi, şi nu veţi fi vinovaţi.

Şi iată că aveţi Ón frunte pe marele preot Amaria, pentru toate treburile Domnului, şi pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile Ómpăratului, şi aveţi Ónainte ca dregători pe Leviţi. Œntăriţi-vă şi lucraţi, şi Domnul să fie cu cel ce va face binele!î