2 Chronicles, глава 29

Ezechia a ajuns Ómpărat la v‚rsta de douăzeci şi cinci de ani, şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia.

El a făcut ce este bine Ónaintea Domnului, Óntocmai cum făcuse tatăl său David.

Œn anul Ónt‚i al domniei lui, Ón luna Ónt‚i, a deschis uşile Casei Domnului, şi le-a dres.

A adus pe preoţi şi pe Leviţi, pe care i-a str‚ns Ón locul deschis dinspre răsărit, şi le-a zis: ÑAscultaţi-mă, Leviţilor! Acum sfinţiţi-vă, sfinţiţi Casa Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi scoateţi afară din sf‚ntul locaş ce este necurat.

Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău Ónaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile de la cortul Domnului, şi i-au Óntors spatele.

Au Ónchis chiar uşile pridvorului şi au str‚ns candelele, şi n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tăm‚ie, nici arderi de tot Ón sf‚ntul locaş.

De aceea m‚nia Domnului a fost peste Iuda şi peste Ierusalim, şi i-a făcut de groază, de spaimă şi de bătaie de joc, cum vedeţi cu ochii voştri.

Şi din pricina aceasta au căzut părinţii noştri ucişi de sabie, şi fiii noştri, fiicele noastre şi nevestele noastre sunt Ón robie.

Am de g‚nd dar să fac legăm‚nt cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca m‚nia Lui aprinsă să se abată de la noi.

Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători; căci voi aţi fost aleşi de Domnul ca să staţi Ón slujbă Ónaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui, şi să-I aduceţi tăm‚ie.

Şi Leviţii s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiţilor; şi din fiii Merariţilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; şi din Gherşoniţi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah; şi din fiii lui Eliţafan: Şimri şi Ieiel; şi din fiii lui Asaf: Zaharia şi Matania; şi din fiii lui Heman: Iehiel şi Şimei, şi din fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel.

Au adunat pe fraţii lor, şi, după ce s-au sfinţit, au venit să curăţească şi Casa Domnului, după porunca Ómpăratului, şi după cuvintele Domnului.

Preoţii au intrat Ónăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit Ón Templul Domnului, şi le-au pus Ón curtea Casei Domnului, unde le-au adunat Leviţii ca să le ducă afară Ón p‚r‚ul Chedron.

Au Ónceput aceste curăţiri Ón ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚i; Ón a opta zi a lunii, au intrat Ón pridvorul Domnului, şi opt zile au curăţit Casa Domnului; Ón a şaisprezecea zi a lunii Ónt‚i, isprăviseră.

S-au dus apoi la Ómpăratul Ezechia, şi au zis: ÑAm curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, şi masa p‚inilor pentru punerea Ónainte cu toate uneltele ei.

Am adus iarăşi Ón bună stare şi am curăţit toate uneltele, pe care le p‚ngărise Ómpăratul Ahaz Ón timpul domniei lui, c‚nd cu fărădelegile lui: sunt Ónaintea altarului Domnului.î Œmpăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a str‚ns pe mai marii cetăţii şi s-a suit la Casa Domnului.

Au adus şapte viţei, şapte berbeci, şapte miei, şi şapte ţapi, ca jertfă de ispăşire pentru Ómpărăţie, pentru sf‚ntul locaş, şi pentru Iuda. Œmpăratul a poruncit preoţilor, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului.

Preoţii au junghiat boii, şi au str‚ns s‚ngele, pe care l-au stropit pe altar; au junghiat berbecii, şi au stropit s‚ngele pe altar; au junghiat mieii, şi au stropit s‚ngele pe altar.

Au adus apoi ţapii ispăşitori Ónaintea Ómpăratului şi Ónaintea adunării, care şi-au pus m‚inile peste ei.

Preoţii i-au junghiat, şi au turnat s‚ngele la piciorul altarului, ca ispăşire pentru păcatele Óntregului Israel; căci pentru tot Israelul poruncise Ómpăratul să se aducă arderea de tot şi jertfa de ispăşire.

A pus pe Leviţi Ón Casa Domnului cu chimvale, alăute şi harfe, după r‚nduiala lui David, lui Gad, văzătorul Ómpăratului, şi proorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului, dată prin proorocii Săi.

Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David, şi preoţii cu Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar; şi, Ón clipa c‚nd a Ónceput arderea de tot, a Ónceput şi c‚ntarea Domnului, Ón sunetul tr‚mbiţelor şi instrumentelor lui David, Ómpăratul lui Israel.

Toată adunarea s-a Ónchinat, au c‚ntat c‚ntarea, şi au sunat din tr‚mbiţe, p‚nă s-a isprăvit arderea de tot.

Şi c‚nd au isprăvit de adus ardere de tot, Ómpăratul şi toţi cei ce erau cu el au Óngenuncheat şi s-au Ónchinat.

Apoi Ómpăratul Ezechia şi căpeteniile au zis Leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale proorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie, şi s-au plecat şi s-au Ónchinat.

Ezechia a luat atunci cuv‚ntul, şi a zis: ÑAcum, după ce v-aţi sfinţit Ón slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă, şi aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului. Şi adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă, şi a adus jertfe de mulţumire; şi toţi cei pe care-i Óndemna inima au adus arderi de tot.

Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de şaptezeci de boi, o sută de berbeci, şi două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului.

Şi au mai Ónchinat Domnului şase sute de boi şi trei mii de oi.

Dar preoţii erau Ón număr mic, şi n-au putut să despoaie toate arderile de tot; i-au ajutat fraţii lor, Leviţii, p‚nă s-a isprăvit lucrarea, şi p‚nă s-au sfinţit şi ceilalţi preoţi; căci Leviţii s-au sfinţit mai degrabă dec‚t preoţii.

De altfel erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimile jertfelor de mulţumire, şi cu jertfele de băutură ale arderilor de tot. Astfel a fost aşezată din nou slujba Casei Domnului.

Ezechia şi tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neaşteptate.