2 Chronicles, глава 34

Iosia avea opt ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim.

El a făcut ce este bine Ónaintea Domnului şi a umblat Ón căile tatălui său David: nu s-a abătut de la ele nici la dreapta nici la st‚nga.

Œn al optulea an al domniei lui, pe c‚nd era Óncă t‚năr, a Ónceput să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Şi Ón doisprezecelea an, a Ónceput să curăţească Iuda şi Ierusalimul de Ónălţimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite şi de chipuri turnate.

Au dăr‚mat Ónaintea lui altarele Baalilor, şi au tăiat st‚lpii Ónchinaţi soarelui, care erau deasupra lor; a sfăr‚mat idolii Astarteei, chipurile cioplite şi chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe, şi a ars oasele preoţilor pe altarele lor. Astfel a curăţit Iuda şi Ierusalimul.

Œn cetăţile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon, şi chiar lui Neftali, pretutindeni, Ón mijlocul dăr‚măturilor lor, a dăr‚mat altarele, a făcut bucăţi idolii Astarteei şi chipurile cioplite, le-a făcut praf, şi a tăiat toţi st‚lpii Ónchinaţi soarelui Ón toată ţara lui Israel. Apoi s-a Óntors la Ierusalim.

Œn al optsprezecelea an al domniei lui, după ce a curăţit ţara şi casa, a trimis pe Şafan, fiul lui Aţalia, pe Maaseia, căpetenia cetăţii şi pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său.

S-au dus la marele preot Hilchia, şi au dat argintul adus Ón Casa lui Dumnezeu, pe care-l str‚nseseră Leviţii păzitori ai pragului, de la Manase şi Efraim, şi de la toată cealaltă parte a lui Israel, şi de la tot Iuda şi Beniamin şi de la locuitorii Ierusalimului.

L-au dat Ón m‚inile meşterilor Ónsărcinaţi cu facerea lucrării Ón Casa Domnului. Aceştia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea Casei Domnului, iar ei l-au dat t‚mplarilor şi zidarilor, ca să cumpere pietre cioplite şi lemne pentru grinzi şi pentru căptuşitul clădirilor pe care le stricaseră Ómpăraţii lui Iuda.

Oamenii aceştia au lucrat cinstit Ón lucrul lor. Erau puşi sub privegherea lui Iahat şi Obadia, Leviţi din fiii lui Merari, şi a lui Zaharia şi Meşulam, din fiii Chehatiţilor. Toţi aceia dintre Leviţi, care ştiau să c‚nte bine, vegheau asupra lucrărilor şi c‚rmuiau pe toţi lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau şi alţi Leviţi, logofeţi, dregători şi uşieri.

Œn clipa c‚nd au scos argintul care fusese adus Ón Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii Domnului, dată prin Moise.

Atunci Hilchia a luat cuv‚ntul şi a zis logofătului Şafan: ÑAm găsit cartea Legii Ón Casa Domnului.î Şi Hilchia a dat lui Şafan cartea.

Şafan a adus Ómpăratului cartea. Şi c‚nd a dat socoteală Ómpăratului, a zis: ÑSlujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit.

Au str‚ns argintul care se afla Ón Casa Domnului, şi l-au dat Ón m‚inile priveghetorilor şi lucrătorilor.î Logofătul Şafan a mai spus Ómpăratului: ÑPreotul Hilchia mi-a dat o carte.î Şi Şafan a citit-o Ónaintea Ómpăratului.

C‚nd a auzit Ómpăratul cuvintele Legii, şi-a sf‚şiat hainele.

Şi Ómpăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul Ómpăratului: ÑDuceţi-vă şi Óntrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru rămăşiţa lui Israel şi Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare m‚nie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noştri n-au ţinut cuv‚ntul Domnului, şi n-au Ómplinit tot ce este scris Ón cartea aceasta.

Hilchia şi cei trimişi de Ómpărat s-au dus la proorociţa Hulda, nevasta lui Şalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalim, Ón cealaltă mahala a cetăţii. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: ÑAşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ÑSpuneţi omului care v-a trimis la mine: ÑAşa vorbeşte Domnul: ÑIată, voi trimite nenorociri peste locul acesta şi peste locuitorii lui, şi anume toate blestemele scrise Ón cartea care s-a citit Ónaintea Ómpăratului lui Iuda.

Pentru că M-au părăsit şi au adus tăm‚ie altor dumnezei, m‚niindu-Mă prin toate lucrările m‚inilor lor, m‚nia Mea s-a vărsat asupra acestui loc, şi nu se va stinge.î Dar să spuneţi Ómpăratului lui Iuda care v-a trimis să Óntrebaţi pe Domnul: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit: ÑPentru că ţi s-a Ónduioşat inima, pentru că te-ai smerit Ónaintea lui Dumnezeu, c‚nd ai auzit cuvintele rostite de El Ómpotriva acestui loc şi Ómpotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit Ónaintea Mea, pentru că ţi-ai sf‚şiat hainele şi ai pl‚ns Ónaintea Mea, şi Eu, am auzit, ñ zice Domnul. ñ Iată, te voi str‚nge l‚ngă părinţii tăi, vei fi adăugat Ón pace Ón morm‚ntul tău şi nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta şi peste locuitorii lui.î Ei au adus Ómpăratului răspunsul acesta.

Œmpăratul a str‚ns pe toţi bătr‚nii din Iuda şi din Ierusalim.

Apoi s-a suit la Casa Domnului, cu toţi oamenii lui Iuda şi cu locuitorii Ierusalimului, cu preoţii şi Leviţii, şi cu tot poporul, de la cel mai mare p‚nă la cel mai mic. A citit Ónaintea lor toate cuvintele cărţii legăm‚ntului, care se găsise Ón casa Domnului.

Œmpăratul stătea pe scaunul lui Ómpărătesc, şi a Óncheiat legăm‚nt Ónaintea Domnului, Óndatorindu-se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile Lui, Ónvăţăturile Lui, şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui, şi să Ómplinească cuvintele legăm‚ntului, scrise Ón cartea aceasta.

Şi a făcut să intre Ón legăm‚nt toţi cei ce se aflau la Ierusalim şi Ón Beniamin. Şi locuitorii Ierusalimului au lucrat după legăm‚ntul lui Dumnezeu, legăm‚ntul Dumnezeului părinţilor lor.

Iosia a Óndepărtat toate ur‚ciunile din toate ţările copiilor lui Israel, şi a făcut ca toţi cei ce se aflau Ón Israel să slujească Domnului, Dumnezeului lor. Œn tot timpul vieţii lui, nu s-au abătut de la Domnul, Dumnezeul părinţilor lor.