2 Chronicles, глава 35

Iosia a prăznuit Paştele Ón cinstea Domnului la Ierusalim, şi au jertfit Paştele Ón a patrusprezecea zi a lunii Ónt‚i.

A pus pe preoţi Ón slujbele lor, şi i-a Ómbărbătat la slujba Casei Domnului.

A zis Leviţilor, care Ónvăţau pe tot Israelul şi care erau Ónchinaţi Domnului: ÑPuneţi chivotul sf‚nt Ón casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, Ómpăratul lui Israel. N-aveţi să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi acum Domnului, Dumnezeului vostru, şi poporului Său, Israel.

Pregătiţi-vă, după casele voastre părinteşti, după cetele voastre, cum au r‚nduit prin scris David, Ómpăratul lui Israel, şi fiul său Solomon.

Luaţi-vă locurile Ón sf‚ntul locaş, după feluritele case părinteşti ale fraţilor voştri, fiii poporului, şi după Ónşiruirea caselor părinteşti ale Leviţilor.

Jertfiţi Paştele, sfinţiţi-vă, şi pregătiţi-le pentru fraţii voştri, Óntocmai după cuv‚ntul Domnului, rostit prin Moise.î Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei şi capre Ón număr de treizeci de mii, toţi pentru Paşte, şi trei mii de boi. Aceştia au fost luaţi din averile Ómpăratului.

Căpeteniile lui au făcut de bună voie un dar poporului, preoţilor şi Leviţilor. Hilchia, Zaharia şi Iehiel, mai marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paşte, două mii şase sute de miei şi trei sute de boi.

Conania, Şemaia şi Netaneel, fraţii săi, Haşabia, Ieiel şi Iozabad, capii Leviţilor, au dat Leviţilor, pentru Paşte, cinci mii de miei şi cinci sute de boi.

Astfel s-a Óntocmit slujba, şi preoţii şi Leviţii şi-au luat locul, după cetele lor, după porunca Ómpăratului.

Au jertfit Paştele. Preoţii au stropit s‚ngele pe care-l luau din m‚na Leviţilor, şi Leviţii au jupuit vitele de piele.

Au pus deoparte arderile de tot, ca să le dea cetelor caselor părinteşti ale oamenilor din popor, ca să le aducă Domnului, cum este scris Ón cartea lui Moise. Tot aşa au făcut şi cu boii.

Au fiert Paştele la foc, după or‚nduială, şi au fiert lucrurile sfinte Ón cazane, căldări şi tigăi. Şi le-au Ómpărţit Ón grabă la tot poporul.

Apoi au pregătit ce era pentru ei şi pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui Aaron, au avut treabă p‚nă noaptea cu aducerea arderilor de tot şi a grăsimilor. De aceia au pregătit Leviţii pentru ei şi pentru preoţi, fiii lui Aaron.

C‚ntăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după r‚nduiala lui David, lui Asaf, lui Heman, şi lui Iedutun, văzătorul Ómpăratului. Uşierii de asemenea erau la fiecare uşă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor Leviţii au pregătit ce era pentru ei.

Astfel a fost Óntocmită Ón ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paştele şi să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca Ómpăratului Iosia.

Copiii lui Israel, care se aflau acolo, au prăznuit Paştele Ón acelaşi timp şi sărbătoarea azimilor şapte zile.

Nici o sărbătoare a Paştelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta Ón Israel din zilele proorocului Samuel. Şi nici unul din Ómpăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paşte ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii şi Leviţii, tot Iuda şi Israelul care se aflau acolo, şi locuitorii Ierusalimului.

Œn al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paştele acestea.

După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco, Ómpăratul Egiptului, s-a suit să lupte Ómpotriva Carchemişului pe Eufrat. Iosia i-a ieşit Ónainte.

Şi Neco i-a trimis soli să-i spună: ÑCe am eu cu tine, Ómpăratul lui Iuda? Nu Ómpotriva ta vin astăzi; ci Ómpotriva unei case cu care sunt Ón război. Şi Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te Ómpotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.î Dar Iosia nu s-a Óntors de la el, ci şi-a schimbat hainele, ca să lupte Ómpotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A Ónaintat la luptă Ón valea Meghido.

Arcaşii au tras asupra Ómpăratului Iosia, şi Ómpăratul a zis slujitorilor săi: ÑLuaţi-mă, căci sunt greu rănit.î Slujitorii l-au luat din car, l-au pus Óntr-un alt car al lui, şi l-au adus la Ierusalim. A murit, şi a fost Óngropat Ón morm‚ntul părinţilor săi. Tot Iuda şi Ierusalimul au pl‚ns pe Iosia.

Ieremia a făcut un c‚ntec de jale pentru Iosia. Toţi c‚ntăreţii şi toate c‚ntăreţele au vorbit de Iosia Ón c‚ntecele lor de jale p‚nă Ón ziua de azi, şi au ajuns o datină Ón Israel. C‚ntările acestea sunt scrise Ón ÑC‚ntecele de jale.î Celelalte fapte ale lui Iosia, şi faptele lui evlavioase, făcute aşa cum porunceşte Legea Domnului, cele dint‚i şi cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise Ón cartea Ómpăraţilor lui Israel şi Iuda.