2 Chronicles, глава 9

Œmpărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, şi a venit la Ierusalim ca să-l Óncerce prin Óntrebări grele. Ea avea un alai foarte mare, şi cămile Óncărcate cu mirodenii, aur mult de tot şi pietre scumpe. S-a dus la Solomon, şi i-a spus tot ce avea pe inimă.

Solomon i-a răspuns la toate Óntrebările, şi n-a fost nimic pe care să nu fi ştiut Solomon să i-l lămurească.

Œmpărăteasa din Seba a văzut Ónţelepciunea lui Solomon, şi casa pe care o zidise, şi bucatele de la masa lui, şi locuinţa slujitorilor lui, şi slujbele şi hainele celor ce-i slujeau, şi paharnicii lui şi hainele lor, şi treptele pe care se suia la Casa Domnului. Uimită, ea a zis Ómpăratului: ÑEra adevărat deci ce am auzit eu Ón ţara mea despre faptele şi Ónţelepciunea ta!

Nu credeam tot ce se zicea, p‚nă n-am venit şi am văzut cu ochii mei. Şi iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea şi Ónţelepciunea ta. Tu Óntreci faima pe care am auzit-o despre tine.

Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea Ónaintea ta, şi care aud Ónţelepciunea ta!

Binecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care S-a Óndurat de tine, şi te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca Ómpărat pentru Domnul, Dumnezeul tău! Pentru că Dumnezeul tău iubeşte pe Israel şi vrea să-l facă să răm‚nă Ón picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus Ómpărat peste el, ca să faci judecată şi dreptate.î Ea a dat Ómpăratului o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii, şi pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date Ómpăratului Solomon de Ómpărăteasa din Seba.

Slujitorii lui Hiram şi slujitorii lui Solomon, care au adus aur din Ofir, au adus şi lemn mirositor şi pietre scumpe.

Œmpăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru Casa Domnului şi pentru casa Ómpăratului, şi harfe şi alăute pentru c‚ntăreţi. Nu se mai văzuse aşa ceva Ón ţara lui Iuda.

Œmpăratul Solomon a dat Ómpărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult dec‚t adusese ea Ómpăratului. Apoi s-a Óntors şi s-a dus Ón ţara ei, ea şi slujitorii ei.

Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur, afară de ce lua de la negustorii cei mari şi de la cei mici, de la toţi Ómpăraţii Arabiei şi de la dregătorii ţării, care aduceau aur şi argint lui Solomon.

Œmpăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a Óntrebuinţat şase sute de sicli de aur bătut, şi alte trei sute de scuturi de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a Óntrebuinţat trei sute de sicli de aur; şi Ómpăratul le-a pus Ón casa pădurii Libanului.

Œmpăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeş, şi l-a acoperit cu aur curat.

Scaunul acesta de domnie avea şase trepte, şi un aşternut pentru picioare, de aur, care se ţinea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau rezemători, l‚ngă rezemători erau doi lei, şi pe cele şase trepte, de o parte şi de alta, erau doisprezece lei. Aşa ceva nu s-a făcut pentru nici o Ómpărăţie.

Toate paharele Ómpăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint: argintului nu i se dădea nici un preţ, pe vremea lui Solomon.

Căci Ómpăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram; şi la fiecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis, aduc‚nd aur şi argint, fildeş, maimuţe şi păuni.

Œmpăratul Solomon a Óntrecut pe toţi Ómpăraţii păm‚ntului prin bogăţiile şi Ónţelepciunea lui.

Toţi Ómpăraţii păm‚ntului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă Ónţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu Ón inima lui.

Şi fiecare din ei Óşi aducea darul lui, lucruri de argint şi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai şi cat‚ri; aşa era Ón fiecare an.

Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de la carele lui, şi douăsprezece mii de călăreţi pe care i-a aşezat Ón cetăţile unde Óşi ţinea carele şi la Ierusalim l‚ngă Ómpărat.

El stăp‚nea peste toţi Ómpăraţii, de la R‚u p‚nă la ţara Filistenilor şi p‚nă la hotarul Egiptului.

Œmpăratul a făcut argintul tot aşa de obişnuit la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot at‚t de mulţi ca smochinii sălbatici, care cresc pe c‚mpie.

Din Egipt şi din toate ţările se aduceau cai pentru Solomon.

Celelalte fapte ale lui Solomon, cele dint‚i şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare Ón Cartea proorocului Natan, Ón prorocia lui Ahia din Silo, şi Ón descoperirile proorocului Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat?

Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.

Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui, şi l-au Óngropat Ón cetatea tatălui său David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Roboam.