2 Chronicles, глава 8

După douăzeci de ani, Ón timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului şi casa lui Ónsuşi, a Óntărit cetăţile, pe care i le-a dat Hiram şi a aşezat Ón ele pe copiii lui Israel.

Solomon a mers Ómpotriva Hamatului, la Ţoba, şi a pus stăp‚nire pe ea.

A Óntărit Tadmorul Ón pustie, şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde Ón Hamat.

A Óntărit apoi Bet-Horonul de sus şi Bet-Horonul de jos, ca cetăţi Óntărite cu ziduri, porţi şi zăvoare; Baalatul, şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde şi care ţineau de el, toate cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime, şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban, şi Ón toată ţara al cărei stăp‚n era.

Pe tot poporul care mai rămăsese din Hetiţi, din Amoriţi, din Fereziţi, din Heviţi şi din Iebusiţi, care nu făcea parte din Israel, pe urmaşii lor care rămăseseră după ei Ón ţară şi pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost p‚nă Ón ziua de azi.

Solomon n-a Óntrebuinţat ca robi pentru lucrările lui, pe nici unul din copiii lui Israel: căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbaşii lui, mai marii carelor şi călărimii lui.

Căpeteniile puse de Ómpăratul Solomon Ón fruntea poporului, şi Ónsărcinaţi să privegheze peste el, erau Ón număr de două sute cincizeci.

Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David Ón casa pe care i-o zidise; căci a zis: ÑNevasta mea să nu locuiască Ón casa lui David, Ómpăratul lui Israel, pentru că locurile Ón care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.î Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise Ónaintea pridvorului.

Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă, şi pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptăm‚nilor, şi la sărbătoarea corturilor.

A pus Ón slujbele lor, aşa cum le r‚nduise tatăl său David, cetele preoţilor, după slujba lor, pe Leviţi după Ónsărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul şi să facă zi de zi de slujbă Ón faţa preoţilor, şi pe uşieri, Ómpărţiţi la fiecare uşă, după cetele lor: căci aşa poruncise David, omul lui Dumnezeu.

Nu s-au abătut de la porunca Ómpăratului cu privire la preoţi şi Leviţi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici Ón privinţa vistieriilor.

Aşa s-a Ónfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua c‚nd s-a pus temelia Casei Domnului şi p‚nă Ón ziua c‚nd a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită.

Solomon a plecat atunci la Eţion-Gheber şi la Elot, pe ţărmul mării, Ón ţara Edomului.

Şi Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii şi slujitori care cunoşteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir, şi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur, pe care i-au adus Ómpăratului Solomon.