Second Epistle of Paul to the Corinthians, глава 11

O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!

Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă Ónfăţişez Ónaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi g‚ndurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.

Œn adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum Ól Óngăduiţi de bine!

Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceştia Ñnespus de aleşi!î Chiar dacă sunt un necioplit Ón vorbire, nu sunt Ónsă şi Ón cunoştinţă; şi am arătat lucrul acesta printre voi, Ón tot felul şi Ón toate privinţele.

Sau, am făcut un păcat, c‚nd m-am smerit pe mine Ónsumi, ca să fiţi Ónălţaţi voi, şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?

Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.

Şi c‚nd eram la voi, şi m-am găsit Ón nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au Óngrijit fraţii, c‚nd veniseră din Macedonia. Œn toate m-am ferit, şi mă voi feri să vă Óngreuiez cu ceva.

Pe adevărul lui Hristos care este Ón mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă Ón ţinuturile Ahaiei!

Pentru ce?Ö Pentru că nu vă iubesc?Ö Ştie Dumnezeu!

Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine Ón lucrurile cu care se laudă.

Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători Ónşelători, care se prefac Ón apostoli ai lui Hristos.

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface Óntr-un Ónger de lumină.

Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac Ón slujitori ai neprihănirii. Sf‚rşitul lor va fi după faptele lor.

Iarăşi spun: să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel.

Ce spun Ón această Óndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie.

De vreme ce mulţi se laudă după firea păm‚ntească, mă voi lăuda şi eu.

Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, care sunteţi Ónţelepţi!

Dacă vă robeşte cineva, dacă vă măn‚ncă cineva, dacă pune cineva m‚na pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!

Spre ruşinea mea o spun, că am fost slabi! Totuşi, orice poate să pună Ónainte cineva ñ vorbesc Ón nebunie ñ pot pune şi eu Ónainte.

Sunt ei Evrei? Şi eu sunt! ñ Sunt ei Israeliţi? Şi eu sunt! ñ Sunt ei săm‚nţă a lui Avraam? Şi eu sunt! ñ Sunt ei slujitori ai lui Hristos? ñ vorbesc ca un ieşit din minţi ñ eu sunt şi mai mult. Œn osteneli şi mai mult; Ón temniţe, şi mai mult; Ón lovituri, fără număr; de multe ori Ón primejdii de moarte!

De cinci ori am căpătat de la Iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost Ómproşcat cu pietre; de trei ori s-a sfăr‚mat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost Ón ad‚ncul mării.

Deseori am fost Ón călătorii, Ón primejdii pe r‚uri, Ón primejdii din partea t‚lharilor, Ón primejdii din partea celor din neamul meu, Ón primejdii din partea păg‚nilor, Ón primejdii Ón cetăţi, Ón primejdii Ón pustie, Ón primejdii pe mare, Ón primejdii Óntre fraţii mincinoşi.

Œn osteneli şi necazuri, Ón priveghiuri adesea, Ón foame şi sete, Ón posturi adesea, Ón frig şi lipsă de Ómbrăcăminte!

Şi, pe l‚ngă lucrurile de afară, Ón fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile.

Cine este slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade Ón păcat, şi eu să nu ard?

Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea.

Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuv‚ntat Ón veci, ştie că nu mint!Ö Œn Damasc, dregătorul Ómpăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă.

Dar am fost dat jos pe o fereastră, Óntr-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din m‚inile lor.