Second Epistle of Paul to the Corinthians, глава 9

Este de prisos să vă mai scriu cu privire la str‚ngerea de ajutoare pentru sfinţi.

Cunosc, Ón adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire la voi către Macedoneni, şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi r‚vna voastră a Ómbărbătat pe foarte mulţi din ei.

Am trimis totuşi pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus.

Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine, şi nu vă vor găsi gata, n-aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de ruşine Ón Óncrederea aceasta.

De aceea, am socotit de trebuinţă, să rog pe fraţi să vină mai Ónainte la voi, şi să pregătească str‚ngerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie nu cu zg‚rcenie.

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.

Fiecare să dea după cum a hotăr‚t Ón inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci Ñpe cine dă cu bucurie, Ól iubeşte Dumnezeu.î Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, av‚nd totdeauna Ón toate lucrurile din destul, să prisosiţi Ón orice faptă bună, după cum este scris: ÑA Ómprăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui răm‚ne Ón veac.î ÑCel ce dă săm‚nţă semănătorului şi p‚ine pentru hranăî, vă va da şi vă va Ónmulţi şi vouă săm‚nţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.

Œn chipul acesta veţi fi Ómbogăţiţi Ón toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.

Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.

Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, Ói face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi; şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!