2 Kings, глава 3

Ioram, fiul lui Ahab, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria, Ón al optsprezecelea an al lui Iosafat, Ómpăratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, totuşi nu ca tatăl său şi ca mama sa. A răsturnat st‚lpii lui Baal, pe care-i făcuse tatăl său; dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi nu s-a abătut de la ele.

Meşa, Ómpăratul Moabului, avea turme mari şi plătea Ómpăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei şi o sută de mii de berbeci cu l‚na lor.

La moartea lui Ahab, Ómpăratul Moabului s-a răsculat Ómpotriva Ómpăratului lui Israel.

Œmpăratul Ioram a ieşit atunci din Samaria, şi a numărat pe tot Israelul.

A pornit, şi a trimis să spună lui Iosafat, Ómpăratul lui Iuda: ÑŒmpăratul Moabului s-a răsculat Ómpotriva mea; vrei să vii cu mine să luptăm Ómpotriva Moabului?î Iosafat a răspuns: ÑVoi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.î Şi a zis: ÑPe care drum să ne suim?î Ioram a zis: ÑPe drumul care duce Ón pustia Edomului.î Œmpăratul lui Israel, Ómpăratul lui Iuda şi Ómpăratul Edomului, au plecat; şi, după un drum de şapte zile, n-au avut apă pentru oştire şi pentru vitele care veneau după ea.

Atunci Ómpăratul lui Israel a zis: ÑVai! Domnul a chemat pe aceşti trei Ómpăraţi ca să-i dea Ón m‚inile Moabului!î Dar Iosafat a zis: ÑNu este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să putem Óntreba pe Domnul?î Unul din slujitorii Ómpăratului lui Israel a răspuns: ÑEste aici Elisei, fiul lui Şafat, care turna apă pe m‚inile lui Ilie.î Şi Iosafat a zis: ÑCuv‚ntul Domnului este cu el.î Œmpăratul lui Israel, Iosafat, şi Ómpăratul Edomului s-au pogor‚t la el.

Elisei a zis Ómpăratului lui Israel: ÑCe am eu a face cu tine? Du-te la proorocii tatălui tău şi la proorocii mamei tale.î Şi Ómpăratul lui Israel i-a zis: ÑNu! căci Domnul a chemat pe aceşti trei Ómpăraţi ca să-i dea Ón m‚inile Moabului!î Elisei a zis: ÑViu este Domnul oştirilor, al cărui slujitor sunt, că, dacă n-aş avea Ón vedere pe Iosafat, Ómpăratul lui Iuda, pe tine nu te-aş băga deloc Ón seamă, şi nici nu m-aş uita la tine.

Acum aduceţi-mi un c‚ntăreţ cu harfa.î Şi pe c‚nd c‚nta c‚ntăreţul din harfă, m‚na Domnului a fost peste Elisei.

Şi a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ÑFaceţi gropi Ón valea aceasta, groapă l‚ngă groapă!

Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Nu veţi vedea v‚nt şi nu veţi vedea ploaie, dar totuşi valea aceasta se va umple de apă, şi veţi bea, voi, turmele voastre şi vitele voastre.

Dar aceasta este puţin lucru Ónaintea Domnului. El va da pe Moab Ón m‚inile voastre; veţi sfăr‚ma toate cetăţile Óntărite şi toate cetăţile alese, veţi tăia toţi copacii cei buni, veţi astupa toate izvoarele de apă, şi veţi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.î Şi dimineaţa, Ón clipa c‚nd se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului, şi s-a umplut ţara de apă.

Œnsă, toţi Moabiţii, auzind că Ómpăraţii se suie să lupte Ómpotriva lor, au chemat pe toţi cei Ón v‚rstă să poarte armele şi mai mari chiar, şi au stat la hotar.

S-au sculat dis-de-dimineaţă, şi c‚nd a strălucit soarele peste ape, Moabiţii au văzut Ón faţa lor apele roşii ca s‚ngele.

Ei au zis: ÑEste s‚nge! Œmpăraţii au scos sabia Óntre ei, s-au tăiat unii pe alţii; acum, la pradă, Moabiţi!î Şi au mers Ómpotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat, şi a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns Ón ţară, şi au bătut pe Moab.

Au sfăr‚mat cetăţile, au aruncat fiecare pietre, Ón toate ogoarele cele mai bune şi le-au umplut cu pietre au astupat toate izvoarele de apă, şi au tăiat toţi copacii cei buni; prăştiaşii au Ónconjurat şi au bătut Chir-Hareset, din care n-au lăsat dec‚t pietrele.

Œmpăratul Moabului, văz‚nd că fusese Ónfr‚nt Ón luptă, a luat cu el şapte sute de oameni, care scoteau sabia, să-şi croiască drum p‚nă la Ómpăratului Edomului; dar n-au putut.

A luat atunci pe fiul său Ónt‚i născut, care trebuia să domnească Ón locul lui, şi l-a adus ca ardere de tot pe zid. Şi o mare m‚nie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de Ómpăratul Moabului, şi s-a Óntors Ón ţară.