2 Kings, глава 7

Elisei a zis: ÑAscultaţi cuv‚ntul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul: ÑM‚ine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsuţă de floare de făină cu un siclu şi două măsuri de orz cu un siclu.î Călăreţul pe braţul căruia se rezema Ómpăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: ÑChiar dacă ar face Domnul ferestre Ón cer, cum s-ar putea Ónt‚mpla un asemenea lucru?î Şi Elisei a zis: ÑVei vedea cu ochii tăi: dar tu nu vei m‚nca din ele.î La intrarea porţii erau patru leproşi, care au zis unul către altul: ÑLa ce să şedem aici p‚nă vom muri?

Dacă ne vom g‚ndi să intrăm Ón cetate, Ón cetate este foamete, şi vom muri; şi dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm Ón tabăra Sirienilor; dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar dacă ne vor omorÓ, vom muri.î Au plecat dar Ón amurg, să se ducă Ón tabăra Sirienilor. Şi c‚nd au ajuns la intrarea taberei Sirienilor, iată că nu era nimeni.

Domnul făcuse să se audă Ón tabăra Sirienilor un vuiet de care şi un vuiet de cai, vuietul unei mari oştiri, şi Óşi ziseseră unul către altul: ÑŒmpăratul lui Israel a tocmit Ómpotriva noastră pe Ómpăraţii Hetiţilor şi pe Ómpăraţii Egiptenilor, ca să vină să lupte Ómpotriva noastră.î Şi s-au sculat şi au luat-o la fugă Ón amurg. Şi-au lăsat corturile, caii şi măgarii, tabăra aşa cum era şi au fugit ca să-şi scape viaţa.

Leproşii, ajung‚nd la intrarea taberei, au pătruns Óntr-un cort, au m‚ncat şi au băut, au luat din el argint, aur şi haine, şi s-au dus şi le-au ascuns. S-au Óntors iarăşi, au pătruns Óntr-un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri pe care s-au dus şi le-au ascuns.

Apoi, şi-au zis unul altuia: ÑNu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta p‚nă la lumina zilei de m‚ine, vom fie pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei Ómpăratului.î Au plecat, şi au chemat pe străjerii de la poarta cetăţii, şi le-au spus aşa: ÑAm intrat Ón tabăra Sirienilor, şi iată că nu este nimeni, nu se aude nici un glas de om; n-am găsit dec‚t cai legaţi şi măgari legaţi, şi corturile aşa cum erau.î Străjerii de la poartă au strigat, şi au trimis vestea aceasta Ónăuntrul casei Ómpăratului.

Œmpăratul s-a sculat noaptea, şi a zis slujitorilor săi: ÑVreau să vă spun ce ne fac Sirienii. Fiindcă ştiu că suntem flăm‚nzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă Ón ogoare, şi şi-au zis: ÑC‚nd vor ieşi din cetate, Ói vom prinde vii, şi vom intra Ón cetate.î Unul din slujitorii Ómpăratului a răspuns: ÑSă se ia cinci din caii care au mai rămas Ón cetate, ñ li se va Ónt‚mpla doar cum s-a Ónt‚mplat la toată mulţimea lui Israel care a mai rămas, toată mulţimea lui Israel care se istoveşte, ñ şi să trimitem să vedem ce se petrece.î Au luat două care cu caii lor, şi Ómpăratul a trimis nişte soli pe urmele oştirii Sirienilor, zic‚nd: ÑDuceţi-vă şi vedeţi.î S-au dus după ei p‚nă la Iordan; şi iată că tot drumul era plin cu haine şi lucruri pe care le aruncaseră Sirienii Ón goana lor. Solii s-au Óntors, şi au spus Ómpăratului.

Poporul a ieşit, şi a jefuit tabăra Sirienilor. Şi s-a v‚ndut o măsură de floare de făină cu un siclu şi două măsuri de orz cu un siclu, după cuv‚ntul Domnului.

Œmpăratul Óncredinţase paza porţii Ón m‚na călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat Ón picioare de popor la poartă şi a murit, după cuv‚ntul pe care-l rostise omul lui Dumnezeu, c‚nd se pogor‚se Ómpăratul la el.

Omul lui Dumnezeu spusese atunci Ómpăratului: ÑM‚ine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu şi o măsura de floare de făină cu un siclu.î Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu: ÑChiar dacă ar face Domnul ferestre Ón cer, cum s-ar putea Ónt‚mpla un asemenea lucru?î Şi Elisei zisese: ÑVei vedea cu ochii tăi; dar tu nu vei m‚nca din ele.î Œn adevăr aşa i s-a şi Ónt‚mplat: a fost călcat Ón picioare la poartă de popor, şi a murit.