2 Kings, глава 9

Proorocul Elisei a chemat pe unul din fiii proorocilor, şi i-a zis: ÑŒncinge-ţi mijlocul, ia cu tine sticluţa aceasta cu untdelemn, şi du-te la Ramot Ón Galaad.

C‚nd vei ajunge acolo, să cauţi să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraţilor săi, şi să-l aduci Óntr-o odaie deoparte.

Să iei sticluţa cu untdelemn, să-l torni pe capul lui, şi să zici: ÑAşa zice Domnul: ,Te ung Ómpărat al lui Israel!í Apoi să deschizi uşa, şi să fugi fără să te opreşti.î T‚nărul, slujitorul proorocului, a plecat Ón Ramot din Galaad.

C‚nd a ajuns, căpeteniile oştirii şedeau jos. El a zis: ÑCăpetenie, am să-ţi spun o vorbă.î Şi Iehu a zis: ÑCăruia dintre noi toţi?î El a răspuns: ÑŢie, căpetenie.î Iehu s-a sculat şi a intrat Ón casă, şi t‚nărul i-a turnat untdelemnul pe cap, zic‚ndu-i: ÑAşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Te ung Ómpărat al lui Israel, al poporului Domnului.

Să nimiceşti casa stăp‚nului tău Ahab, şi voi răzbuna asupra Izabelei s‚ngele robilor Mei, proorocii, şi s‚ngele tuturor slujitorilor Domnului.

Toată casa lui Ahab va pieri; voi nimici pe oricine ţine de Ahab, fie rob, fie slobod Ón Israel, şi voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa, fiul lui Ahia.

C‚inii vor m‚nca pe Izabela Ón ogorul din Izreel, şi nu va fi cine s-o Óngroape.î Apoi t‚nărul a deschis uşa, şi a fugit.

C‚nd a ieşit Iehu la slujitorii stăp‚nului său, ei i-au zis: ÑToate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine?î Iehu le-a răspuns: ÑVoi cunoaşteţi bine pe omul acesta şi ce poate spune.î Dar ei au zis: ÑMinciună! Spune-ne dar!î Şi el a zis: ÑMi-a vorbit aşa şi aşa, zic‚nd: ,Aşa zice Domnul: ,Te ung Ómpărat al lui Israel.í Œndată şi-au luat fiecare hainele şi le-au pus sub Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din tr‚mbiţă, şi au zis: ÑIehu este Ómpărat!î Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi, Ómpotriva lui Ioram. ñ Şi Ioram şi tot Israelul apărau Ramotul din Galaad Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei.

Dar Ómpăratul Ioram se Óntorsese să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii, c‚nd se bătea Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei. ñ Iehu a zis: ÑDacă voiţi, să nu lăsaţi pe nimeni să scape din cetate, ca să se ducă să dea de veste la Izreel.î Şi Iehu s-a suit Ón carul lui şi a plecat la Izreel; căci Ioram era bolnav Ón pat acolo, şi Ahazia, Ómpăratul lui Iuda, se pogor‚se să-l vadă.

Caraula pusă pe turnul lui Izreel a văzut ceata lui Iehu venind, şi a zis: ÑVăd o ceată de oameni.î Ioram a zis: ÑIa un călăreţ, şi trimite-l Ónaintea lor să Óntrebe dacă este pace.î Călăreţul s-a dus Ónaintea lui Iehu, şi a zis: ÑAşa zice Ómpăratul: ÑVeniţi cu pace?î Şi Iehu a răspuns: ÑCe-ţi pasă de pace? Treci Ónapoia mea.î Caraula a dat de ştire, şi a zis: ÑSolul s-a dus p‚nă la ei, şi nu se mai Óntoarce.î Ioram a trimis un al doilea călăreţ, care a ajuns la ei, şi a zis: ÑAşa zice Ómpăratul: ÑVeniţi cu pace?î Şi Iehu a răspuns: ÑCe-ţi pasă de pace? Treci Ónapoia mea.î Caraula a dat de ştire, şi a zis: ÑS-a dus p‚nă la ei, şi nu se Óntoarce. Şi alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimşi, căci m‚nă ca un nebun.î Atunci Ioram a zis: ÑŒnhamă!î Şi au pus caii la car. Ioram, Ómpăratul lui Israel, şi Ahazia, Ómpăratul lui Iuda, au ieşit fiecare, Ón carul lui, Ónaintea lui Iehu; şi l-au Ónt‚lnit Ón ogorul lui Nabot din Izreel.

Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: ÑPace, Iehu?î Iehu a răspuns: ÑCe, pace! C‚tă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela, şi mulţimea vrăjitoriilor ei!î Ioram a sucit fr‚nele şi a fugit, zic‚nd lui Ahazia: ÑV‚nzare, Ahazia!î Dar Iehu a pus m‚na pe arc, şi a lovit pe Ioram Óntre umeri. Săgeta a ieşit prin inimă, şi Ioram a căzut Ón car.

Iehu a zis căpeteniei sale Bidcar: ÑIa-l şi aruncă-l Ón ogorul lui Nabot din Izreel; căci adu-ţi aminte că atunci c‚nd stăteam Ómpreună, eu şi tu, călări pe cai Ónapoia tatălui său Ahab, Domnul a rostit Ómpotriva lui hotăr‚rea aceasta: ÑAm văzut ieri s‚ngele lui Nabot şi s‚ngele fiilor lui.î zice Domnul, Ñşi-ţi voi face la fel chiar Ón ogorul acestaî, zice Domnul!î Ia-l dar, şi aruncă-l Ón ogor, după cuv‚ntul Domnului.î Ahazia, Ómpăratul lui Iuda, c‚nd a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit, şi a zis: ÑLoveşte-l şi pe el Ón car!î Şi l-au lovit la suişul Gur, l‚ngă Ibleam. El a fugit la Meghido, şi a murit acolo.

Slujitorii lui l-au dus Óntr-un car la Ierusalim, şi l-au Óngropat Ón morm‚ntul lui, cu părinţii lui, Ón cetatea lui David.

Ahazia se făcuse Ómpărat al lui Iuda Ón anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.

Iehu a intrat Ón Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, şi-a uns spr‚ncenele, şi-a Ómpodobit capul, şi se uita pe fereastră.

Pe c‚nd intra Iehu pe poartă, ea a zis: ñ Pace, noule Zimri, ucigaşul stăp‚nului său?î El a ridicat faţa spre fereastră, şi a zis: ÑCine este pentru mine? Cine?î Şi doi sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră.

El a zis: ÑAruncaţi-o jos!î Ei au aruncat-o jos, şi i-a ţ‚şnit s‚ngele pe zid şi pe cai. Iehu a călcat-o Ón picioare.

Apoi a intrat, a m‚ncat şi a băut, şi a zis: ÑDuceţi-vă de vedeţi pe blestemata aceea, şi Óngropaţi-o, căci este fată de Ómpărat.î S-au dus s-o Óngroape; dar n-au găsit din ea dec‚t ţeasta capului, picioarele şi palmele m‚inilor.î S-au Óntors şi au spus lui Iehu, care a zis: ÑAşa spusese Domnul prin robul său Ilie, Tişbitul: ÑC‚inii vor m‚nca Ón ogorul din Izreel carnea Izabelei; şi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe faţa ogoarelor, Ón ogorul din Izreel, aşa Ónc‚t nu se va mai putea zice: ÑAceasta este Izabela!î