2 Samuel, глава 10

După aceea, Ómpăratul fiilor lui Amon a murit, şi Ón locul lui a domnit fiul său Hanun.

David a zis: ÑVoi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, cum a arătat şi tatăl lui faţă de mineî. Şi David a trimis pe slujitorii săi să-l m‚ng‚ie pentru moartea tatălui său. C‚nd au ajuns slujitorii lui David Ón ţara fiilor lui Amon, căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăp‚nului lor Hanun: ÑCrezi că David Óţi trimite oameni să te m‚ng‚ie, ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască şi să cerceteze cetatea, ca s-o nimicească Óşi trimite el slujitorii la tine?î Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate, şi le-a tăiat hainele pe jumătate p‚nă la coapse. Apoi le-a dat drumul.

David, Ónştiinţat de lucrul acesta, a trimis nişte oameni Ónaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriţi; şi Ómpăratul a spus să le spună: ÑRăm‚neţi la Ierihon p‚nă vă va creşte barba, şi pe urmă să vă Óntoarceţi.î Fiii lui Amon, văz‚nd că se făcuseră ur‚ţi lui David, au tocmit douăzeci de mii de pedeştri de la Sirienii din Bet-Rehob şi de la Sirienii din Ţoba, o mie de oameni de la Ómpăratul din Maaca, şi douăsprezece mii de oameni de la oamenii din Tob.

La auzul acestei veşti, David a trimis Ómpotriva lor pe Ioab şi toată oştirea, numai oameni viteji.

Fiii lui Amon au ieşit, şi s-au aşezat Ón şiruri de bătaie la intrarea porţii; Sirienii din Ţoba şi din Rehob, şi oamenii din Tob şi din Maaca, erau deoparte Ón c‚mpie.

Ioab a văzut că avea să lupte şi Ónainte şi Ónapoi. A ales atunci din toţi aleşii lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o Ómpotriva Sirienilor; şi a pus sub porunca fratelui său Abişai ce mai rămăsese din popor, ca să ţină piept fiilor lui Amon.

El a zis: ÑDacă Sirienii vor fi mai tari dec‚t mine, să vii Ón ajutorul meu; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari dec‚t tine, voi veni eu să te ajut.

Fii tare, şi să ne arătăm plini de bărbăţie pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru; şi Domnul să facă ce va crede!î Ioab cu poporul lui a Ónaintat la luptă Ómpotriva Sirienilor, şi ei au luat-o la fugă dinaintea lui.

Şi c‚nd au văzut fiii lui Amon, că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, şi au intrat Ón cetate. Ioab a plecat de la fiii lui Amon, şi s-a Óntors la Ierusalim.

Sirienii, văz‚nd că fuseseră bătuţi de Israel, şi-au str‚ns puterile.

Hadarezer a trimis după Sirienii, care erau de cealaltă parte a R‚ului; şi au venit la Helam, Ón frunte cu Şobac, căpetenia oştirii lui Hadarezer.

Au dat de veste lui David care a str‚ns tot Israelul, a trecut Iordanul, şi a venit la Helam: Sirienii s-au pregătit de au ieşit Ónaintea lui David, şi au Ónceput lupta cu el.

Dar Sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Şi David le-a tăiat şapte sute de cai de trăsură şi patruzeci de mii de călăreţi; a lovit şi pe căpetenia oştirii lor Şobac, care a murit pe loc.

Toţi Ómpăraţii supuşi lui Hadarezer, văz‚ndu-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu Israel, şi i s-au supus. Şi Sirienii n-au mai Óndrăznit să ajute pe fiii lui Amon.