2 Samuel, глава 12

Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: ÑŒntr-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.

Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.

Săracul n-avea nimic dec‚t o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea, şi o creştea la el Ómpreună cu copiii lui; ea m‚nca din aceeaşi bucată de p‚ine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la s‚nul lui, şi o privea ca pe fata lui.

A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a Óndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un pr‚nz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului, şi a gătit-o pentru omul care venise la el.î David s-a aprins foarte tare de m‚nie Ómpotriva omului acestuia, şi a zis lui Natan: ÑViu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.

Şi să dea Ónapoi patru miei, pentru că a săv‚rşit fapta aceasta, şi n-a avut milă.î Şi Natan a zis lui David: ÑTu eşti omul acesta!î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu te-am uns Ómpărat peste Israel, şi te-am scăpat din m‚na lui Saul; te-am făcut stăp‚n pe casa stăp‚nului tău, am pus la s‚nul tău nevestele stăp‚nului tău, şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin at‚ta, aş mai fi adăugat.

Pentru ce dar au dispreţuit tu cuv‚ntul Domnului, făc‚nd ce este rău Ónaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.

Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit, şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.í Aşa vorbeşte Domnul. ,Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea Ómpotriva ta, şi voi lua de sub ochii tăi, pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele Ón faţa soarelui acestuia.

Căci ai lucrat pe ascuns; Eu Ónsă voi face lucru acesta Ón faţa Óntregului Israel şi Ón faţa soarelui.î David a zis lui Natan: ÑAm păcătuit Ómpotriva Domnului!î Şi Natan a zis lui David: ÑDomnul Óţi iartă păcatul, nu vei muri.

Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săv‚rşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut, va muri.î Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Uirie, şi a fost greu bolnav.

David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, şi a postit; şi c‚nd a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe păm‚nt.

Bătr‚nii casei au stăruit de el să se scoale de la păm‚nt; dar n-a voit, şi n-a m‚ncat nimic cu ei.

A şaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: ÑC‚nd copilul trăia Óncă, i-am vorbit, şi nu ne-a ascultat: cum să Óndrăznim să-i spunem: ,A murit copilul?í Are să se Óntristeze şi mai mult.î David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau Ón şoaptă Óntre ei, şi a Ónţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: ÑA murit copilul?î Şi ei au răspuns: ÑA murit.î Atunci David s-a sculat de la păm‚nt. S-a spălat, s-a uns, şi şi-a schimbat hainele; apoi s-a dus Ón casa Domnului, şi s-a Ónchinat. Œntorc‚ndu-se acasă, a cerut să i se dea să măn‚nce, şi a m‚ncat.

Slujitorii lui i-au zis: ÑCe Ónseamnă ceea ce faci? C‚nd trăia copilul, posteai şi pl‚ngeai; şi acum, c‚nd a murit copilul, te scoli şi măn‚nci!î El a răspuns: ÑC‚nd trăia copilul, posteam şi pl‚ngeam, căci ziceam: ,Cine ştie dacă nu Se va Óndura Domnul de mine şi dacă nu va trăi copilul?í Acum, c‚nd a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l Óntorc Ón viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va Óntoarce la mine.î David a m‚ng‚iat pe nevasta sa Bet-Şeba, şi a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon, şi care a fost iubit de Domnul.

El l-a Óncredinţat Ón m‚inile proorocului Natan, şi Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.

Ioab, care Ómpresura Raba fiilor lui Amon, a pus m‚na pe cetatea Ómpărătească, şi a trimis soli lui David să-i spună: ÑAm Ónceput lupta Ómpotriva Rabei, şi am pus stăp‚nire pe cetatea apelor; str‚nge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăşte Ómpotriva cetăţii, şi ia-o, ca să n-o iau eu şi să vină asupra mea cinstea.î David a str‚ns tot poporul, şi a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o şi a luat-o.

A luat cununa de pe capul Ómpăratului ei, care c‚ntărea un talant de aur şi era Ómpodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate.

A scos pe locuitori, şi i-a trecut prin ferestraie, prin grape de fier şi securi de fier, şi i-a pus Ón cuptoarele de cărămizi; aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a Óntors la Ierusalim cu tot poporul.