2 Samuel, глава 20

Acolo era un om de nimic, numit Şeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din tr‚mbiţă, şi a zis: ÑNoi n-avem nici o parte cu David, nici o moştenire cu fiul lui Isai! Fiecare la cortul său, Israele!î Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au depărtat de David, şi au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda au rămas credincioşi Ómpăratului lor, şi l-au Ónsoţit de la Iordan p‚nă la Ierusalim.

David a intrat iarăşi Ón casa lui la Ierusalim. Œmpăratul a luat cele zece ţiitoare pe care le lăsase pentru paza casei, şi le-a pus Óntr-o casă sub pază; a Óngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Şi au fost Ónchise p‚nă Ón ziua morţii lor, trăind Ón văduvie.

Œmpăratul a zis lui Amasa: ÑCheamă-mi peste trei zile pe bărbaţii lui Iuda; şi tu să fii de faţă aici.î Amasa a plecat să cheme pe Iuda; dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotăr‚se Ómpăratul.

David a zis atunci lui Abişai: ÑŞeba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău dec‚t Absalom. Ia tu Ónsuţi pe slujitorii stăp‚nului tău, şi urmăreşte-l, ca nu cumva să găsească cetăţi Óntărite, şi să se ascundă dinaintea noastră.î Şi Abişai a plecat, urmat de oamenii lui Ioab, de Cheretiţi şi de Peletiţi, şi de toţi vitejii; au ieşit din Ierusalim, ca să urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.

C‚nd au fost l‚ngă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns Ónaintea lor. Ioab era Óncins cu o sabie pe deasupra hainelor de război, cu care era Ómbrăcat; ea era legată la coapsă şi sta Ón teacă, şi c‚nd a Ónaintat Ioab, sabia a alunecat.

Ioab a zis lui Amasa: ÑEşti sănătos, frate?î Şi cu m‚na dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute.

Amasa n-a luat seamă la sabia care era Ón m‚na lui Ioab; şi Ioab l-a lovit cu ea Ón p‚ntece, şi i-a vărsat măruntaiele pe păm‚nt, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Şi Amasa a murit. Ioab şi fratele său Abişai au urmărit pe Şeba, fiul lui Bicri.

Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas l‚ngă Amasa, şi zicea: ÑCine vrea pe Ioab şi cine este pentru David? Să urmeze pe Ioab!î Amasa se rostogolea Ón s‚nge Ón mijlocul drumului; şi omul acela, văz‚nd că tot poporul se opreşte, a tras pe Amasa din drum, pe un c‚mp, şi a aruncat o haină pe el, c‚nd a văzut că toţi cei ce ajungeau l‚ngă el se opreau.

După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab, ca să urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.

Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel Ónspre Abel-Bet-Maaca, şi toţi bărbaţii de seamă s-au str‚ns şi l-au urmat.

Au venit şi au Ómpresurat pe Şeba Ón Abel-Bet-Maaca, şi au ridicat Ómpotriva cetăţii un val care atingea Óntăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă.

Atunci o femeie Ónţeleaptă a Ónceput să strige din cetate: ÑAscultaţi, ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: ,Apropie-te p‚nă aici, căci vreau să-ţi vorbesc!î El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis: ÑTu eşti Ioab?î El a răspuns: ÑEu sunt.î Şi ea i-a zis: ÑAscultă vorbele roabei tale.î El i-a răspuns: ÑAscult.î Şi ea a zis: ÑOdinioară era obiceiul să se spună: ,Să Óntrebăm Ón Abel!í Şi totul se isprăvea astfel.

Eu sunt una din cetăţile liniştite şi credincioase din Israel; şi tu cauţi să pierzi o cetate care este o mamă Ón Israel! Pentru ce ai nimici tu moştenirea Domnului?î Ioab a răspuns: ÑDeparte, departe de mine g‚ndul să nimicesc sau să dăr‚m!

Nu este aşa! Dar un om din muntele Efraim, numit Şeba, fiul lui Bicri, a ridicat m‚na Ómpotriva Ómpăratului David; daţi-l Óncoace numai pe el, şi mă voi depărta de cetate.î Femeia a zis lui Ioab: ÑIată, capul lui Óţi va fi aruncat peste zid.î Şi femeia s-a dus şi a Ónduplecat pe tot poporul cu Ónţelepciunea ei; au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din tr‚mbiţă; s-au Ómprăştiat de l‚ngă cetate, şi fiecare s-a dus Ón cortul lui. Şi Ioab s-a Óntors la Ierusalim, la Ómpărat.

Ioab era mai mare peste toată oştirea lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era Ón fruntea Cheretiţilor şi a Peletiţilor; Adoram era mai mare peste dări; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor (arhivar); Şeia era logofăt: Ţadoc şi Abiatar erau preoţi; şi Ira din Iair era slujbaş de stat al lui David.