2 Samuel, глава 21

Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a Óntrebat pe Domnul, şi Domnul a zis: ÑDin pricina lui Saul şi a casei lui s‚ngeroase, pentru că a ucis pe Gabaoniţi este foametea aceasta.î Œmpăratul a chemat pe Gabaoniţi să le vorbească. ñ Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă a Amoriţilor; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurăm‚nt, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, Ón r‚vna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda. ñ David a zis Gabaoniţilor: ÑCe pot face eu pentru voi, şi cu se să fac ispăşire, ca să binecuv‚ntaţi moştenirea Domnului?î Gabaoniţii i-au răspuns: ÑNu voim nici argint nici aur de la Saul şi de la casa lui, şi nici nu este treaba noastră să omor‚m pe cineva din Israel.î Şi Ómpăratul a zis: ÑCe voiţi dar să vă fac?î Ei au răspuns Ómpăratului: ÑFiindcă omul acela ne-a slăbit şi Óşi pusese de g‚nd să ne nimicească pentru ca să ne facă să pierim din tot ţinutul lui Israel, să ni se dea şapte bărbaţi din fiii lui, şi-i vom sp‚nzura Ónaintea Domnului, la Ghibea lui Saul, alesul Domnului.î Şi Ómpăratul a zis: ÑVi-i voi da.î Œmpăratul a cruţat pe Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurăm‚ntul pe care-l făcuseră Óntre ei, Ónaintea Domnului, David şi Ionatan, fiul lui Saul.

Dar Ómpăratul a luat pe cei doi fii, pe care-i născuse lui Saul Riţpa, fata lui Aiia, şi anume: Armoni şi Mefiboşet, şi pe cei cinci fii, pe care-i născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai; i-a dat Ón m‚inile Gabaoniţilor, care i-au sp‚nzurat pe munte, Ónaintea Domnului. Toţi cei şapte au pierit Ómpreună; au fost omor‚ţi Ón cele dint‚i zile ale seceratului, la Ónceputul seceratului orzurilor.

Riţpa, fata lui Aiia, a luat un sac şi l-a Óntins sub ea peste st‚ncă, de la Ónceputul seceratului p‚nă c‚nd a căzut peste ei ploaie din cer; şi a oprit păsările cerului să se apropie de ei Ón timpul zilei, şi fiarele c‚mpului Ón timpul nopţii.

Au Ónştiinţat pe David despre ce făcuse Riţpa, fata lui Aiia, ţiitoarea lui Saul.

Şi David s-a dus şi a luat oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan, de la locuitorii din Iabesul Galaadului, care le luaseră din piaţa Bet-Şan, unde Ói sp‚nzuraseră Filistenii c‚nd au bătut pe Saul la Ghilboa.

A luat de acolo oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan; şi s-au str‚ns şi oasele celor ce fuseseră sp‚nzuraţi.

Au Óngropat oasele lui Saul şi fiului său Ionatan Ón ţara lui Beniamin, la Ţela, Ón morm‚ntul lui Chis, tatăl lui Saul. Şi au făcut tot ce poruncise Ómpăratul. După aceea, Dumnezeu a fost potolit faţă de ţară.

Filistenii au pornit iarăşi cu război Ómpotriva lui Israel. David s-a pogor‚t cu slujitorii lui, şi a luptat Ómpotriva Filistenilor. David era obosit.

Şi Işbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliţă Ón greutate de trei sute de sicli de aramă, şi era Óncins cu o sabie nouă.

Abişai, fiul Ţeruiei, a venit Ón ajutorul lui David, a lovit pe Filistean, şi l-a omor‚t. Atunci oamenii lui David, i-au jurat, zic‚nd: ÑSă nu mai ieşi cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina lui Israelî.

După aceea, a mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huşatitul, a omor‚t pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa.

A mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim, din Betleem, a omor‚t pe Goliat din Gat, care avea o suliţă, al cărei m‚ner era ca sulul de ţesut.

A mai fost o bătălie la Gat. Acolo era un om de statură Ónaltă, care avea şase degete la fiecare m‚nă şi la fiecare picior, Ón totul douăzeci şi patru, şi care se trăgea tot din Rafa.

El a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a omor‚t.

Aceşti patru oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat. Au pierit ucişi de m‚na lui David şi de m‚na slujitorilor lui.