2 Samuel, глава 23

Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuv‚ntul lui David, fiul lui Isai, cuv‚ntul omului care a fost Ónălţat sus de tot, cuv‚ntul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuv‚ntul c‚ntăreţului plăcut al lui Israel.

Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuv‚ntul Lui este pe limba mea.

Dumnezeul lui Israel a vorbit. St‚nca lui Israel mi-a zis: ÑCel ce Ómpărăţeşte Óntre oameni cu dreptate, cel ce Ómpărăţeşte Ón frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineţii, c‚nd răsare soarele Ón dimineaţa fără nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să Óncolţească din păm‚nt verdeaţa.

Măcar că nu este aşa casa mea Ónaintea lui Dumnezeu, totuşi El a făcut cu mine un legăm‚nt veşnic, bine Óntărit Ón toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre m‚ntuirea şi bucuria mea?

Dar cei răi sunt toţi ca nişte spini pe care-i arunci, şi nu-i iei cu m‚na; cine se atinge de ei, se Ónarmează cu un fier sau cu m‚nerul unei suliţe, şi-i arde Ón foc pe loc.

Iată numele vitejilor care erau Ón slujba lui David. Ioşeb-Basşebet, Tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a Ónv‚rtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omor‚t dintr-o dată.

După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept Ómpreună cu David Ómpotriva Filistenilor str‚nşi pentru luptă, c‚nd bărbaţii lui Israel se dădeau Ónapoi pe Ónălţimi.

El s-a sculat, şi a lovit pe Filisteni p‚nă ce i-a obosit m‚na şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire Ón ziua aceea. Poporul s-a Óntors după Eleazar, numai ca să ia prada.

După el, Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se str‚nseseră la Lehi. Acolo era o bucată de păm‚nt semănată cu linte; şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

Şama s-a aşezat Ón mijlocul ogorului, l-a apărat şi a bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

Trei dintre cei treizeci de căpetenii s-au pogor‚t pe vremea seceratului şi au venit la David, Ón peştera Adulam, c‚nd o ceată de Filisteni tăbăr‚se Ón valea Refaim.

David era atunci Ón cetăţuie, şi o strajă a Filistenilor era la Betleem.

David a avut o dorinţă, şi a zis: ÑCine-mi va da să beau apă din f‚nt‚na de la poarta Betleemului?î Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din f‚nt‚na de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o Ónaintea Domnului.

El a zis: ÑDeparte de mine, Doamne, g‚ndul să fac lucrul acesta! Să beau s‚ngele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?î Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El şi-a Ónv‚rtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omor‚t, şi a fost vestit Óntre cei trei.

Era cel mai cu vază din cei trei, şi a fost căpetenia lor; dar n-a fost la Ónălţimea celor trei dint‚i.

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om viteaz şi vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a pogor‚t Ón mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu, Óntr-o zi c‚nd căzuse zăpadă.

A omor‚t pe un Egiptean groaznic la Ónfăţişare, care avea o suliţă Ón m‚nă; s-a pogor‚t Ómpotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din m‚na Egipteanului, şi l-a omor‚t cu ea.

Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi a fost vestit printre cei trei viteji.

Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns la Ónălţimea celor trei dint‚i. David l-a primit Óntre sfetnicii lui de aproape.

Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

Şama din Harod. Elica din Harod.

Heleţ, din Pelet. Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa.

Abiezer din Anatot. Mebunai, din Huşa.

Ţalmon, din Ahoah. Maharai, din Netofa.

Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin.

Benaia, din Piraton. Hidai, din Nahale-Gaaş.

Abi-Albon, din Araba. Azmavet, din Barhum.

Eliahba, din Şaalbon. Bene-Iaşen. Ionatan.

Şama, din Harar. Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar.

Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

Heţrai, din Carmel. Paarai, din Arab.

Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani, din Gad.

Ţelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

Urie, Hetitul. De toţi: treizeci şi şapte.