2 Samuel, глава 5

Toate seminţiile lui Israel au venit la David, Ón Hebron, şi au zis: ÑIată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

Chiar odinioară, c‚nd Saul era Ómpăratul nostru, tu povăţuiai şi str‚ngeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ,Tu vei paşte pe poporul Meu Israel, şi vei fi căpetenia lui Israel.î Astfel toţi bătr‚nii lui Israel au venit la Ómpărat Ón Hebron, şi Ómpăratul David a făcut legăm‚nt cu ei la Hebron, Ónaintea Domnului. Şi au uns pe David Ómpărat peste Israel.

David era Ón v‚rstă de treizeci de ani c‚nd s-a făcut Ómpărat, şi a domnit patruzeci de ani.

La Hebron a domnit peste Iuda şapte ani şi şase luni, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.

Œmpăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului Ómpotriva Iebusiţilor, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: ÑSă nu intri aici, căci şi orbii şi ologii ţi se vor Ómpotrivi! prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu nici un chip aici.

Dar David a pus m‚na pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

David zisese Ón ziua aceea: ,Oricine va bate pe Iebusiţi, să arunce Ón canal pe şchiopii şi pe orbii aceia care sunt vrăjmaşii lui Davidí ñ De aceea se zice: ÑOrbul şi şchiopul să nu intre Ón casa Domnului.î David s-a aşezat Ón cetăţuie, pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut Óntărituri de jur Ómprejur, Ón afară şi Ónăuntrul lui Milo (Cetăţuie).

David ajungea tot mai mare, şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el.

Hiram, Ómpăratul Tirului, a trimis soli lui David, şi lemn de cedru şi t‚mplari şi cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David.

David a cunoscut că domnul Ól Óntărea ca Ómpărat al lui Israel, şi că-i ridica Ómpărăţia din pricina poporului Său Israel.

David şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, şi i s-au născut iarăşi fii şi fiice.

Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada, şi Elifelet.

Filistenii au aflat că David fusese uns Ómpărat peste Israel, şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a pogor‚t Ón cetăţuie.

Filistenii au venit, şi s-au răsp‚ndit Ón valea Refaim.

David a Óntrebat pe Domnul: ÑSă mă sui Ómpotriva Filistenilor? Œi vei da Ón m‚inile mele?î Şi Domnul a zis lui David: ÑSuie-te, căci voi da pe Filisteni Ón m‚inile tale.î David a venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: ÑDomnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup.î De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii).

Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat.

Filistenii s-au suit din nou, şi s-au răsp‚ndit Ón valea Refaim.

David a Óntrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: ÑSă nu te sui; ci ia-i pe la spate, şi mergi asupra lor Ón dreptul duzilor.

C‚nd vei auzi un vuiet de paşi Ón v‚rfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge Ónaintea ta ca să bată oştirea Filistenilor.î David a făcut cum Ói poruncise Domnul, şi a bătut pe Filisteni de la Gheba p‚nă la Ghezer.