2 Samuel, глава 4

C‚nd a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, m‚inile i-au rămas fără putere, şi tot Israelul s-a Ónspăim‚ntat.

Fiul lui Saul avea doi capi peste cetele de război, dintre care unul se numea Baana iar altul Recab; erau fiii lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui Beniamin. ñ Căci Beerot era privit ca făc‚nd parte din Beniamin, şi Beerotiţii fugiseră la Ghitaim, unde au locuit p‚nă Ón ziua de azi.

Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare, şi Ón v‚rstă de cinci ani, c‚nd a venit din Izreel vestea morţii lui Saul şi a lui Ionatan; doica lui l-a luat şi a fugit, şi fiindcă se grăbea să fugă, a căzut şi a rămas olog; numele lui era Mefiboşet.

Şi fiii lui Rimon din Beerot, Recab şi Baana, s-au dus Ón timpul zădufului zilei Ón casa lui Iş-Boşet, care Óşi făcea somnul de amiază.

Au pătruns p‚nă Ón mijlocul casei, d‚ndu-se drept negustori de gr‚u, şi l-au lovit Ón p‚ntece; apoi Recab şi Baana, fratele său, au scăpat.

Au intrat Ón casă, pe c‚nd el era culcat pe pat Ón odaia lui de dormit, l-au lovit, l-au omor‚t, şi i-au tăiat capul. I-au luat capul, şi au mers toată noaptea prin c‚mpie.

Au adus capul lui Iş-Boşet la David Ón Hebron, şi au zis Ómpăratului: ÑIată capul lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, vrăjmaşul tău, care voia să-ţi ia viaţa; Domnul răzbună azi pe Ómpărat, domnul meu, Ómpotriva lui Saul şi Ómpotriva neamului lui.î David a răspuns lui Recab şi lui Baana, fratele său, fiii lui Rimon din Beerot: ÑViu este Domnul care m-a izbăvit din orice primejdie, că pe cel ce a venit să-mi spună: ,Iată, Saul a murití, şi care credea că-mi aduce o veste bună, l-am prins şi l-am omor‚t la Ţiclag, ca să-l răsplătesc pentru ştirea lui; şi c‚nd nişte răi au ucis pe un om nevinovat Ón casa lui şi Ón patul lui, cu c‚t mai mult Ói voi cere s‚ngele din m‚inile voastre şi vă voi nimici de pe păm‚nt.î Şi David a poruncit oamenilor lui să-i omoare; le-au tăiat m‚inile şi picioarele, şi i-au sp‚nzurat la marginea iazului din Hebron. Au luat apoi capul lui Iş-Boşet, şi l-au Óngropat Ón morm‚ntul lui Abner la Hebron.