2 Samuel, глава 7

C‚nd a locuit Ómpăratul Ón casa lui, şi c‚nd i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l Ónconjurau, a zis proorocului Natan: ÑIată! Eu locuiesc Óntr-o casă de cedru, şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte Óntr-un cort.î Natan a răspuns Ómpăratului: ÑDu-te şi fă tot ce ai Ón inimă, căci Domnul este cu tine.î Œn noaptea următoare, cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Natan: ÑDu-te şi spune robului meu David: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Oare tu Œmi vei zidi o casă ca să locuiesc Ón ea?

Dar Eu n-am locuit Óntr-o casă, din ziua c‚nd am scos pe copiii lui Israel din Egipt p‚nă Ón ziua aceasta; ci am călătorit Óntr-un cort drept locuinţă.

Pretutindeni pe unde am mers cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia Ói poruncisem să pască pe poporul Meu Israel, zic‚nd: ,Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?í Acum să spui robului Meu David: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Te-am luat de la păşune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel; am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe păm‚nt; am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască Ón el, şi să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai Ónainte.

şi ca pe vremea c‚nd pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul Óţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.

C‚nd ţi se vor Ómplini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu Óţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi Óntări Ómpărăţia.

El va zidi Numelui Meu o casă, şi voi Óntări pe vecie scaunul de domnie al Ómpărăţiei lui.

Eu Ói voi fi Tată şi el Œmi va fi fiu. Dacă va face răul, Ól voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am Óndepărtat dinaintea ta.

Ci casa ta şi Ómpărăţia ta vor dăinui veşnic Ónaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi Óntărit pe vecie.î Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.

Şi Ómpăratul David s-a dus şi s-a Ónfăţişat Ónaintea Domnului, şi a zis: ÑCine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?

Şi Óncă at‚t este puţin Ónaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti despre casa robului Tău şi Ón viitor. Şi binevoieşti să Ónveţi pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule!

Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoşti pe robul Tău, Doamne Dumnezeule!

După cuv‚ntul Tău, şi după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău!

Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine, şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.

Este oare pe păm‚nt un singur neam care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Şi facă un Nume şi ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni şi semne, izgonind dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri şi pe dumnezeii lor?

Tu ai Óntărit pe poporul Tău Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; şi Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.

Acum, Doamne Dumnezeule, fă să răm‚nă Ón veci cuv‚ntul pe care l-ai rostit asupra robului Tău şi asupra casei lui, şi lucrează după cuv‚ntul Tău.

Slăvit să fie Numele Tău pe vecie, şi să se zică: ,Domnul oştirilor este Dumnezeul lui Israelí. Şi casa robului Tău David, să răm‚nă Ónaintea Ta!í Căci Tu Ónsuţi, Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău, zic‚nd: ,Eu Óţi voi Óntemeia o casă!í De aceea a Óndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune.

Acum, Doamne Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeu, şi cuvintele Tale sunt adevăr, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău.

Binecuv‚ntează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie Ónaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit, şi, prin binecuv‚ntarea Ta, casa robului Tău va fi binecuv‚ntată pe vecieî.