2 Samuel, глава 8

După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din m‚na Filistenilor c‚rmuirea capitalei lor.

A bătut pe Moabiţi, şi i-a măsurat cu o fr‚nghie, pun‚ndu-i să se culce la păm‚nt; a măsurat două fr‚nghii ca să-i omoare, şi o fr‚nghie plină, ca să-i lase vii. Şi Moabiţii au fost supuşi lui David, şi i-au plătit un bir.

David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, Ómpăratul din Ţoba, c‚nd s-a dus să-şi aşeze iarăşi stăp‚nirea peste r‚ul Eufrat.

David i-a luat o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci de mii de pedeştri; a tăiat vinele cailor de trăsură şi n-a păstrat cai dec‚t pentru o sută de care.

Sirienii din Damasc au venit Ón ajutorul lui Hadadezer, Ómpăratul din Ţoba, şi David a ucis douăzeci şi două de mii de Sirieni.

David a pus strajă Ón Siria Damascului. Şi Sirienii au fost supuşi lui David, şi i-au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea.

Şi David a luat scuturile de aur, pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer, şi le-a adus la Ierusalim.

Œmpăratul David a mai luat multă aramă din Betah şi din Berotai, cetăţile lui Hadadezer.

Toi, Ómpăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadadezer, şi a trimis pe fiul său Ioram la Ómpăratul David, ca să-i ureze de bine, şi să-l laude că a pornit lupta Ómpotriva lui Hadadezer şi că l-a bătut. Căci Toi era Ón război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur, şi vase de aramă.

Œmpăratul David le-a Ónchinat Domnului, cum Ónchinase şi argintul şi aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise, din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni, de la Amalec, şi din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, Ómpăratul din Ţoba.

La Óntoarcerea de la biruinţa lui asupra Sirienilor, David şi-a făcut iarăşi un nume, băt‚nd Ón Valea Sării optsprezece mii de Edomiţi.

A pus străji Ón Edom, a pus străji Ón tot Edomul. Şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea.

David a Ómpărăţit peste Israel, şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul lui.

Ioab, fiul Ţeruiei, era mai mare peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era mai mare peste scriitori; Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt; Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiţilor şi a Peletiţilor; şi fiii lui David erau mari dregători.