Second Epistle of Paul to Timothy, глава 2

Tu dar, copilul meu, Óntăreşte-te Ón harul care este Ón Hristos Isus.

Şi ce-ai auzit de la mine, Ón faţa multor martori, Óncredinţează la oameni de Óncredere, care să fie Ón stare să Ónveţe şi pe alţii.

Suferă Ómpreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.

Nici un ostaş nu se Óncurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.

Şi cine luptă la jocuri, nu este Óncununat, dacă nu s-a luptat după r‚nduieli.

Plugarul trebuie să muncească Ónainte ca să str‚ngă roadele.

Œnţelege ce-ţi spun; Domnul Óţi va da pricepere Ón toate lucrurile.

Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din săm‚nţa lui David, Ónviat din morţi, după Evanghelia mea, pentru care sufăr p‚nă acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuv‚ntul lui Dumnezeu nu este legat.

De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete m‚ntuirea care este Ón Hristos Isus, Ómpreună cu slava veşnică.

Adevărat este cuv‚ntul acesta: dacă am murit Ómpreună cu El, vom şi trăi Ómpreună cu El.

Dacă răbdăm, vom şi Ómpărţi Ómpreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.

Dacă suntem necredincioşi, totuşi El răm‚ne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.

Adu-le aminte de aceste lucruri, şi roagă-i fierbinte Ónaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos dec‚t la pieirea celor ce le ascultă.

Caută să te Ónfăţişezi Ónaintea lui Dumnezeu ca un om Óncercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care Ómparte drept Cuv‚ntul adevărului.

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor Ónainta tot mai mult Ón necinstirea lui Dumnezeu.

Şi cuv‚ntul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit Ónvierea, şi răstoarnă credinţa unora.

Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, av‚nd pecetea aceasta: ÑDomnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Luiî; şi: ÑOricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!î Œntr-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de păm‚nt. Unele sunt pentru o Óntrebuinţare de cinste, iar altele pentru o Óntrebuinţare de ocară.

Deci dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăp‚nului său, destoinic pentru orice lucrare bună.

Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, Ómpreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Fereşte-te de Óntrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie bl‚nd cu toţi, Ón stare să Ónveţe pe toţi, plin de Óngăduinţă răbdătoare, să Óndrepte cu bl‚ndeţe pe potrivnici, Ón nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi Ón fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.