Second Epistle of Paul to Timothy, глава 4

Te rog fierbinte, Ónaintea lui Dumnezeu şi Ónaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Œmpărăţia Sa: propovăduieşte Cuv‚ntul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, Óndeamnă cu toată bl‚ndeţea şi Ónvăţătura.

Căci va veni vremea c‚nd oamenii nu vor putea să sufere Ónvăţătura sănătoasă; ci Ói vor g‚dila urechile să audă lucruri plăcute, şi Óşi vor da Ónvăţători după poftele lor.

Œşi vor Óntoarce urechea de la adevăr, şi se vor Óndrepta spre istorisiri Ónchipuite.

Dar tu fii treaz Ón toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi Ómplineşte-ţi bine slujba.

Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape.

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, Ón Ñziua aceeaî, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Caută de vino cur‚nd la mine.

Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus Ón Galatia, Tit Ón Dalmatia.

Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu, şi adu-l cu tine; căci el Ómi este de folos pentru slujbă.

Pe Tihic l-am trimis la Efes.

C‚nd vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o Ón Troa la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele.

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul Ói va răsplăti după faptele lui.

Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este cu totul Ómpotriva cuvintelor noastre.

La Ónt‚iul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină Ón socoteală lucrul acesta!

Œnsă Domnul a stat l‚ngă mine, şi m-a Óntărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.

Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va m‚ntui, ca să intru Ón Œmpărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava Ón vecii vecilor! Amin.

Spune sănătate Priscilei şi lui Acuila, şi casei lui Onisifor.

Erast a rămas Ón Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav Ón Milet.

Caută de vino Ónainte de iarnă. Eubul şi Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii Óţi trimit sănătate.

Domnul Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.