Second Epistle of Paul to Timothy, глава 3

Să ştii că Ón zilele din urmă vor fi vremuri grele.

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neÓnduplecaţi, clevetitori, neÓnfr‚naţi, neÓmbl‚nziţi, neiubitori de bine, v‚nzători, obraznici, Óng‚mfaţi; iubitori mai mult de plăceri dec‚t iubitori de Dumnezeu; av‚nd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Sunt printre ei unii, care se v‚ră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice Óngreuiate de păcate şi frăm‚ntate de felurite pofte, care Ónvaţă Óntotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.

După cum Iane şi Iambre s-au Ómpotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se Ómpotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi os‚ndiţi Ón ce priveşte credinţa.

Dar nu vor mai Ónainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.

Tu, Ónsă, ai urmărit de aproape Ónvăţătura mea, purtarea mea, hotăr‚rea mea, credinţa mea, Óndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine Ón Antiohia, Ón Iconia şi Ón Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie Ón Hristos Isus, vor fi prigoniţi.

Dar oamenii răi şi Ónşelători vor merge din rău Ón mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei Ónşişi.

Tu să răm‚i Ón lucrurile, pe care le-ai Ónvăţat şi de care eşti deplin Óncredinţat, căci ştii de la cine le-ai Ónvăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea Ónţelepciunea care duce la m‚ntuire, prin credinţa Ón Hristos Isus.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să Ónveţe, să mustre, să Óndrepte, să dea Ónţelepciune Ón neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăv‚rşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.