Book of Amos, глава 3

Ascultaţi cuv‚ntul acesta, pe care-l rosteşte Domnul Ómpotriva voastră, copii ai lui Israel, Ómpotriva Óntregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului!

ÑEu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile păm‚ntului: de aceea vă voi şi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.

Merg oare doi oameni Ómpreună, fără să fie Ónvoiţi?

Răcneşte leul Ón pădure, dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui, dacă n-a prins nimic?

Cade pasărea Ón laţul de pe păm‚nt, dacă nu i s-a Óntins o cursă? Se ridică laţul de la păm‚nt, fără să se fi prins ceva Ón el?

Sau sună cineva cu tr‚mbiţa Óntr-o cetate, fără să se Ónspăim‚nte poporul? Sau se Ónt‚mplă o nenorocire Óntr-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul?

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

Leul răcneşte: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbeşte: cine nu va prooroci?î Strigaţi de pe acoperişul palatelor Asdodului şi de pe palatele ţării Egiptului, şi spuneţi: ÑStr‚ngeţi-vă pe munţii Samariei, şi vedeţi ce neor‚nduială mare este Ón mijlocul ei, ce asupriri sunt Ón ea!

Nu sunt Ón stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci Óşi grămădesc Ón palate comori c‚ştigate prin silnicie şi răpire.î De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑVrăjmaşul va Ómpresura ţara, Óţi va doborÓ tăria, şi palatele tale vor fi jefuite!î Aşa vorbeşte Domnul: ÑDupă cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un v‚rf de ureche, aşa vor scăpa copiii lui Israel care stau Ón Samaria Ón colţul unui pat şi pe covoare de Damasc!

Ascultaţi, şi spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oştirilor: ÑŒn ziua c‚nd voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi şi altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfăr‚mate, şi vor cădea la păm‚nt.

Voi surpa casele de iarnă şi casele de vară; palatele de fildeş se vor duce, şi casele cele multe se vor nimici, zice Domnul.î