Book of Amos, глава 4

ÑAscultaţi cuv‚ntul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi, şi ziceţi bărbaţilor voştri: ,Daţi-ne să bem!î Domnul Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui, şi a zis: ÑIată, vin zile pentru voi, c‚nd vă vor prinde cu c‚rligele, şi rămăşiţa voastră cu undiţi de pescari; ,veţi ieşi prin spărturi, fiecare drept Ónainte, şi veţi fi lepădate Ón Harmon, zice Domnul.î Duceţi-vă numai la Betel, şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal, şi păcătuiţi şi mai mult! Aduceţi-vă jertfele Ón fiecare dimineaţă, şi zeciuielile la fiecare trei zile!

Faceţi să fumege jertfe de mulţumire făcute cu aluat! Tr‚mbiţaţi-vă, vestiţi-vă darurile de m‚ncare de bună voie! Căci aşa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.î Şi Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea Ón toate cetăţile voastre, şi lipsa de p‚ine Ón toate locuinţele voastre. Cu toate acestea tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice Domnul.î ñ ÑN-am vrut să vă dau nici ploaie, c‚nd mai erau Óncă trei luni p‚nă la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; Óntr-un ogor a plouat, şi altul, Ón care n-a plouat, s-a uscat.

Două, trei cetăţi s-au dus la alta ca să bea apă, şi tot nu şi-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice Domnul.î ñ V-am lovit cu rugină Ón gr‚u şi cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii şi măslinii voştri i-au m‚ncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice Domnul.î Am trimis Ón voi ciuma, ca Ón Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia, şi am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie Ón nări duhoarea taberei voastre. Şi cu toate acestea, tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice Domnul.î ñ ÑV-am nimicit ca pe Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu; şi aţi fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice DomnulÖ ÑDe aceea Óţi voi face astfel, Israele, ñ şi fiindcă Óţi voi face astfel, pregăteşte-te să Ónt‚lneşti pe Dumnezeul tău, Israele!

Căci iată că El a Óntocmit munţii, a făcut v‚ntul, şi spune omului p‚nă şi g‚ndurile lui. El preface zorile Ón Óntuneric, şi umblă pe Ónălţimile păm‚ntului: Domnul, Dumnezeul oştirilor, este Numele Lui.