Book of Amos, глава 8

Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coş cu poame coapte.

El a zis: ÑCe vezi, Amos?î Eu am răspuns: ÑUn coş cu poame coapte.î Şi Domnul mi-a zis: ÑA venit sf‚rşitul poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta!

Œn ziua aceea, c‚ntecele Templului se vor preface Ón gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca Ón tăcere o mulţime de trupuri moarte.î Ascultaţi lucrul acesta, voi care m‚ncaţi pe cel lipsit, şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară!

Voi, care ziceţi: ÑC‚nd va trece luna nouă, ca să vindem gr‚ul, şi Sabatul ca să deschidem gr‚narele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să str‚mbăm cumpăna ca să Ónşelăm?

Apoi vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint, şi pe sărac pe o pereche de Óncălţăminte, şi vom vinde codina Ón loc de gr‚u.î ñ Domnul a jurat pe slava lui Iacov: ÑNiciodată nu voi uita nici una din faptele lor!

Nu se va cutremura ţara din pricina acestor mişelii, şi nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca r‚ul, ridic‚ndu-se şi pogor‚ndu-se iarăşi ca r‚ul Egiptului?

Œn ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi Óntuneca păm‚ntul ziua Ón amiaza mare.

Vă voi preface sărbătorile Ón jale, şi toate c‚ntările Ón bociri pentru morţi, voi acoperi toate coapsele cu saci şi voi face toate capetele pleşuve; voi arunca ţara Óntr-o jale ca pentru un singur fiu, şi sf‚rşitul ei va fi ca o zi amară.î ÑIată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, c‚nd voi trimite foamete Ón ţară, nu foamete de p‚ine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.

Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază-noapte la răsărit, vor umbla istoviţi Óncoace şi Óncolo, ca să caute Cuv‚ntul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.

Œn ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase şi flăcăii.

Ei, care jură acum pe păcatul Samariei, şi zic: ,Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!í Şi: ,Pe drumul Beer-Şebei!í Vor cădea, şi nu se vor mai scula.î