Book of Amos, глава 7

Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea nişte lăcuste, Ón clipa c‚nd Óncepea să crească otava; era otava după cositul Ómpăratului.

Şi după ce au m‚ncat ele cu desăv‚rşire toată iarba din ţară, am zis: ÑDoamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov Ón picioare? Căci este aşa de slab!î Atunci Domnul S-a căit de lucrul acesta: ÑNu se va Ónt‚mpla una ca aceasta, a zis Domnul.î Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; şi focul m‚nca Ad‚ncul cel mare şi apucase şi c‚mpia.

Eu am zis: ÑDoamne Dumnezeule, opreşte! Cum ar putea să stea Ón picioare Iacov? Căci este aşa de slab!î Atunci Domnul S-a căit şi de lucrul acesta. ÑNici una ca aceasta nu se va Ónt‚mpla, a zis Domnul Dumnezeu.î El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă, şi avea o cumpănă Ón m‚nă.

Domnul mi-a zis: ÑCe vezi, Amos?î Eu am răspuns: ÑO cumpănă.î Şi Domnul a zis: ÑIată, voi pune cumpăna Ón mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-l voi mai ierta; ci Ónălţimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locaşuri ale lui Israel vor fi dăr‚mate, şi Mă voi ridica Ómpotriva casei lui Ieroboam cu sabia.î Atunci Amaţia, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, Ómpăratul lui Israel: ÑAmos unelteşte Ómpotriva ta Ón mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui!

Căci iată ce zice Amos: ,Ieroboam va fi ucis de sabie, şi Israel va fi dus Ón robie departe de ţara sa!í.î Şi Amaţia a zis lui Amos: ÑPleacă, văzătorule, şi fugi Ón ţara lui Iuda! Măn‚ncă-ţi p‚inea acolo, şi acolo proroceşte.

Dar nu mai prooroci la Betel, căci este un locaş sf‚nt al Ómpăratului, şi este un templu al Ómpărăţiei!î Amos a răspuns lui Amaţia: ÑEu nu sunt nici prooroc, nici fiu de prooroc; ci sunt păstor, şi str‚ngător de smochine de Egipt.

Dar Domnul m-a luat de la oi, şi Domnul mi-a zis: ,Du-te şi proroceşte poporului Meu Israel!í Ascultă acum Cuv‚ntul Domnului, tu care zici: ,Nu prooroci Ómpotriva lui Israel, nu vorbi Ómpotriva casei lui Isaac!í Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: ,Nevasta ta va curvi Ón cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi Ómpărţit cu fr‚nghia de măsurat; tu Ónsă vei muri Óntr-un păm‚nt necurat, şi Israel va fi dus Ón robie departe de ţara lui!î