Book of Amos, глава 9

Am văzut pe Domnul st‚nd pe altar. Şi a zis: ÑLoveşte pragul de sus al porţii, ca să se cutremure uşiorii, şi sfăr‚mă-i peste capetele lor ale tuturora. Rămăşiţa lor Ónsă o voi pierde cu sabia, aşa că nici unul din ei nu va putea să scape fugind, şi nici unul din cei ce vor scăpa, nu va scăpa.

De ar pătrunde chiar p‚nă Ón locuinţa morţilor, şi de acolo Ói va smulge m‚na Mea; de s-ar sui chiar Ón ceruri, şi de acolo Ói voi pogorÓ.

De s-ar ascunde chiar pe v‚rful Carmelului, şi acolo Ói voi căuta şi-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar Ón fundul mării, şi acolo voi porunci şarpelui să-i muşte.

De ar merge Ón robie chiar Ónaintea vrăjmaşilor lor, şi acolo voi porunci sabiei să-i piardă; voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău, nu bine.

Domnul, Dumnezeul oştirilor, atinge păm‚ntul, şi se topeşte, şi toţi locuitorii lui jelesc. Se Ónalţă ca r‚ul Nil, şi se pogoară ca r‚ul Egiptului.

El Şi-a zidit cămara Ón ceruri, Şi-a Óntemeiat bolta deasupra păm‚ntului; cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa păm‚ntului. Domnul este Numele Lui!

ÑNu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii Etiopienilor, copii ai lui Israel? zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca şi pe Filisteni din Caftor şi pe Sirieni din Chir?î ÑIată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiţi peste Ómpărăţia aceasta vinovată, ca s-o nimicesc de pe faţa păm‚ntului; totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul.î ÑCăci iată, voi porunci, şi voi v‚ntura casa lui Israel Óntre toate neamurile, cum se v‚ntură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la păm‚nt!

Toţi păcătoşii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic: ,Nu ne va ajunge nenorocirea, şi nu va veni peste noi.î ÑŒn vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, Ói voi drege spărturile, Ói voi ridica dăr‚măturile, şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară, ca să stăp‚nească rămăşiţa Edomului şi toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va Ómplini aceste lucruri.

ÑIată, vin zile, zice Domnul, c‚nd plugarul va ajunge pe secerător, şi cel ce calcă strugurii pe cel ce Ómprăştie săm‚nţa, c‚nd mustul va picura din munţi şi va curge de pe toate dealurile.

Voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor m‚nca roadele.

Œi voi sădi Ón ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!í