Book of Daniel, глава 11

Œn anul dint‚i al lui Dariu, Medul, eram şi eu la el, ca să-l ajut şi să-l sprijinesc.

Acum, Óţi voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi Óncă trei Ómpăraţi Ón Persia. Cel de al patrulea va str‚nge mai multă bogăţie dec‚t toţi ceilalţi; şi c‚nd se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va răscula totul Ómpotriva Ómpărăţiei Greciei.

Dar se va ridica un Ómpărat viteaz, care va stăp‚ni cu o mare putere, şi va face ce va voi.

Şi cum se va Óntări, aşa se va şi sfăr‚ma Ómpărăţia lui, şi va fi Ómpărţită Ón cele patru v‚nturi ale cerurilor, dar nu Óntre urmaşii lui, şi nici nu va fi tot at‚t de puternică pe c‚t era sub el, căci va fi făcută bucăţele, şi va trece la alţii afară de aceştia.

Œmpăratul de la miază zi va ajunge tare. Dar unul din mai marii lui va fi şi mai tare dec‚t el, şi va domni Óntemeind o mare Ómpărăţie.

După c‚ţiva ani, se vor uni, şi fata Ómpăratului de la miază zi va veni ca nevastă la Ómpăratul de la miază noapte, ca să facă o Ónvoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nici o putere, şi nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept, ci ea va fi dată la moarte Ómpreună cu alaiul ei, cu tatăl ei şi cu cel ce s-a legat cu ea.

Œn vremea aceea Ónsă se va ridica Ón locul ei un lăstar din aceeaşi rădăcină cu ea, şi va veni Ómpotriva oştirii Siriei, da, va intra Ón cetăţuia Ómpăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea, şi va fi biruitor.

Va ridica şi va strămuta Ón Egipt, odată cu prinşii de război, chiar şi pe dumnezeii şi chipurile lor turnate, Ómpreună cu vasele lor scumpe de argint şi de aur. Apoi va lăsa c‚ţiva ani Ón pace pe Ómpăratul de la miază noapte.

Acesta va porni Ómpotriva Ómpărăţiei Ómpăratului de la miază zi, dar se va Óntoarce iarăşi Ón ţara sa.

Totuşi, fiii săi vor Óncepe iarăşi războiul, şi vor str‚nge o mare mulţime de oşti, care va Ónainta, se va revărsa ca un r‚u, care iese din matcă, şi-l vor Ómpinge iarăşi Ónapoi p‚nă la cetăţuie.

Œmpăratul de la miază-zi, m‚niat de aceasta, va ieşi şi se va lupta cu Ómpăratul de la miază-noapte; va ridica o mare oştire, dar oştile Ómpăratului de la miază-noapte vor fi date Ón m‚inile lui şi nimicite.

Atunci inima Ómpăratului se va Óng‚mfa, va doborÓ zece mii, dar tot nu va birui.

Căci Ómpăratul de la miază-noapte se va Óntoarce şi va str‚nge o oştire mai mare dec‚t cea dint‚i; şi după c‚tăva vreme, după c‚ţiva ani, va porni Ón fruntea unei mari oştiri bine Ónarmate.

Œn vremea aceea, se vor ridica mulţi Ómpotriva Ómpăratului de la miază-zi, şi o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să Ómplinească vedenia; dar vor cădea.

Œmpăratul de la miază-noapte va Ónainta, va ridica Óntărituri, şi va pune m‚na pe cetăţile Óntărite. Oştile de la miază-zi, nici chiar floarea oamenilor Ómpăratului, nu vor putea să ţină piept, nu vor avea putere să se Ómpotrivească.

Cel ce va merge Ómpotriva lui va face ce va voi, şi nimeni nu i se va Ómpotrivi; el se va opri Ón ţara minunată, nimicind cu desăv‚rşire tot ce-i va cădea Ón m‚nă.

Œşi va pune de g‚nd să ia Ón stăp‚nire toată Ómpărăţia lui, şi, făc‚ndu-se că are g‚nduri curate cu el, Ói va da pe fiica sa de nevastă, cu g‚nd să-l piardă; dar lucrul acesta nu se va Ónt‚mpla, şi nu-i va izb‚ndi.

Apoi Óşi va Óntoarce privirile Ónspre ostroave, şi va lua pe multe din ele; dar o căpetenie va pune capăt ruşinii pe care voia el să i-o aducă, şi o va Óntoarce asupra lui.

Apoi se va Óndrepta spre cetăţuile ţării lui; dar se va poticni, va cădea, şi nu-l vor mai găsi.

Cel ce-i va lua locul, va aduce un asupritor, Ón cea mai frumoasă parte a Ómpărăţiei; dar Ón c‚teva zile va fi zdrobit, şi anume nu prin m‚nie, nici prin război.

Œn locul lui se va ridica un om dispreţuit, fără să aibă putere Ómpărătească; dar se va ridica deodată, şi va pune m‚na pe Ómpărăţie prin uneltire.

ÑOştile se vor revărsa ca un r‚u Ónaintea lui dar vor fi nimicite, Ómpreună cu o căpetenie a legăm‚ntului.

După ce se vor uni cu el, el va Óntrebuinţa o viclenie; va porni, şi va birui cu puţină lume.

Va intra, pe neaşteptate, Ón locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui: va Ómpărţi prada, jafurile şi bogăţiile; va urzi la planuri Ómpotriva cetăţuilor, şi aceasta va ţine o vreme.

Apoi, va porni Ón fruntea unei mari oştiri, cu puterea şi m‚nia lui, Ómpotriva Ómpăratului de la miazăzi. Şi Ómpăratul de la miazăzi se va prinde la război cu o oaste mare şi foarte puternică; dar nu va putea să ţină piept, căci se vor urzi planuri rele Ómpotriva lui.

Cei ce vor m‚nca bucate de la masa lui Ói vor aduce pieirea; oştile lui se vor Ómprăştia ca un r‚u, şi morţii vor cădea Ón mare număr.

Cei doi Ómpăraţi nu vor căuta dec‚t să-şi facă rău unul altuia, vor sta la aceeaşi masă şi vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sf‚rşitul nu va veni dec‚t la vremea hotăr‚tă.

C‚nd se va Óntoarce Ón ţara lui cu mari bogăţii, Ón inima lui va fi vrăjmaş legăm‚ntului sf‚nt, va lucra Ómpotriva lui, şi apoi se va Óntoarce Ón ţara lui.

La o vreme hotăr‚tă, va porni din nou Ómpotriva Ómpăratului de miază-zi; dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai Ónainte Ci nişte corăbii din Chitim vor Ónainta Ómpotriva lui; iar el, deznădăjduit, se va Óntoarce Ónapoi. Apoi, m‚nios Ómpotriva legăm‚ntului sf‚nt, nu va sta cu m‚inile Ón s‚n; ci, la Óntoarcere, se va Ónţelege cu cei ce vor părăsi legăm‚ntul sf‚nt.

Nişte oşti trimise de el, vor veni şi vor spurca sf‚ntul Locaş, cetăţuia, vor face să Ónceteze jertfa necurmată, şi vor aşeza ur‚ciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legăm‚ntul.

Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor răm‚ne tari, şi vor face mari isprăvi.

Œnţelepţii poporului vor Ónvăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie şi de flacără, de robie şi de jaf.

C‚nd vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie.

Chiar şi din cei Ónţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie Óncercaţi, curăţiţi şi albiţi, p‚nă la vremea sf‚rşitului, căci sf‚rşitul nu va fi dec‚t la vremea hotăr‚tă.

Œmpăratul va face ce va voi; se va Ónălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii, şi va spune lucruri nemaiauzite Ómpotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi va propăşi p‚nă va trece m‚nia, căci ce este hotăr‚t se va Ómplini.

Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuv‚nt, nu va ţine seamă de nici un dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi.

Œn schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunoşteau părinţii săi, Ói va aduce cinste cu aur şi argint, cu pietre scumpe şi lucruri de preţ.

Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra Ómpotriva locurilor Óntărite; cui Ól va recunoaşte, Ói va da mare cinste, Ól va face să domnească peste mulţi, şi le va Ómpărţi moşii ca răsplată.

La vremea sf‚rşitului, Ómpăratul de la miazăzi se va Ómpunge cu el. Şi Ómpăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care şi călăreţiÖ, şi cu multe corăbii; va Ónainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un r‚u şi le va Óneca.

Va intra şi Ón ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul, şi fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa din m‚na lui.

Œşi va Óntinde m‚na peste felurite ţări, şi nici ţara Egiptului nu va scăpa.

Ci se va face stăp‚n pe vistieriile de aur şi de argint, şi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi Etiopienii vor veni Ón alai după el.

Dar nişte zvonuri, venite de la răsărit şi de la miazănoapte, Ól vor Ónspăim‚nta, şi atunci va porni cu o mare m‚nie, ca să prăpădească şi să nimicească cu desăv‚rşire pe mulţi.

Œşi va Óntinde corturile palatului său Óntre mare şi muntele cel slăvit şi sf‚nt. Apoi Óşi va ajunge sf‚rşitul, şi nimeni nu-i va fi Óntr-ajutor.