Book of Daniel, глава 12

Œn vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de str‚mtorare, cum n-a mai fost de c‚nd sunt neamurile şi p‚nă la vremea aceasta. Dar Ón vremea aceea, poporul tău va fi m‚ntuit, şi anume oricine va fi găsit scris Ón carte.

Mulţi din cei ce dorm Ón ţăr‚na păm‚ntului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Cei Ónţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor Ónvăţa pe mulţi să umble Ón neprihănire vor străluci ca stelele, Ón veac şi Ón veci de veci.

Tu, Ónsă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, p‚nă la vremea sf‚rşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.î Şi eu, Daniel, m-am uitat, şi iată că alţi doi oameni stăteau Ón picioare, unul dincoace de r‚u, şi altul dincolo de malul r‚ului.

Unul din ei a zis omului aceluia Ómbrăcat Ón haine de in, care stătea deasupra apelor r‚ului: ÑC‚t va mai fi p‚nă la sf‚rşitul acestor minuni?î Şi am auzit pe omul acela Ómbrăcat Ón haine de in, care stătea deasupra apelor r‚ului; el şi-a ridicat spre ceruri m‚na dreaptă şi m‚na st‚ngă, şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, că va mai fi o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme, şi că toate aceste lucruri se vor sf‚rşi c‚nd puterea poporului sf‚nt va fi zdrobită de tot.î Eu am auzit, dar n-am Ónţeles; şi am zis: ÑDomnul meu, care va fi sf‚rşitul acestor lucruri?î El a răspuns: ÑDu-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite p‚nă la vremea sf‚rşitului.

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi nici unul din cei răi nu va Ónţelege, dar cei pricepuţi vor Ónţelege.

De la vremea c‚nd va Ónceta jertfa necurmată, şi de c‚nd se va aşeza ur‚ciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.

Ferice de cine va aştepta, şi va ajunge p‚nă la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!

Iar tu, du-te, p‚nă va veni sf‚rşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşiÖ odată Ón partea ta de moştenire, la sf‚rşitul zilelor.î