Book of Deuteronomy, глава 10

ÑŒn vremea aceea, Domnul mi-a zis: ,Taie două table de piatră ca cele dint‚i, şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.

Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dint‚i pe care le-ai sfăr‚mat, şi să le pui Ón chivot.í Am făcut un chivot de lemn de salc‚m, am tăiat două table de piatră ca cele dint‚i, şi m-am suit pe munte cu cele două table Ón m‚nă.

Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dint‚i, cele zece porunci care vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, Ón ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat.

M-am Óntors apoi şi m-am pogor‚t de pe munte, am pus tablele Ón chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum Ómi poruncise Domnul.

Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron, şi a fost Óngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat Ón slujba preoţiei.

Apoi de-acolo au pornit la Gudgoda, şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt p‚raie de ape.

Œn vremea aceea, Domnul a despărţit seminţia lui Levi, şi i-a poruncit să ducă chivotul legăm‚ntului Domnului, să stea Ónaintea Domnului ca să-I slujească, şi să binecuv‚nteze poporul Ón Numele Lui; lucru pe care l-a făcut p‚nă Ón ziua de azi.

De aceea Levi n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu fraţii lui: Domnul este moştenirea lui, cum i-a spus Domnul, Dumnezeul tău.

Eu am rămas pe munte, ca şi mai Ónainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul m-a ascultat şi de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească.

Domnul mi-a zis: ,Scoală-te, du-te, şi mergi Ón fruntea poporului. Să se ducă să ia Ón stăp‚nire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.í Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, dec‚t să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli Ón toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?

Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, păm‚ntul şi tot ce cuprinde el.

Şi numai de părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe săm‚nţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.

Să vă tăiaţi dar inima Ómprejur, şi să nu vă mai Ónţepeniţi g‚tul.

Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi Ónfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri; care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi Ómbrăcăminte.

Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini Ón ţara Egiptului.

Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti, să te alipeşti de El, şi pe Numele Lui să juri.

El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut Ón mijlocul tău aceste lucruri mari şi grozave pe care ţi le-au văzut ochii.

Părinţii tăi s-au pogor‚t Ón Egipt Ón număr de şaptezeci de inşi; acum Domnul, Dumnezeul tău, a făcut din tine o mulţime ca stelele cerului.î