Book of Deuteronomy, глава 12

Iată legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le Ómpliniţi, c‚t veţi trăi, Ón ţara pe care v-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.

Să nimiciţi toate locurile Ón care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi Ónalţi, fie pe dealuri, şi sub orice copac verde.

Să le surpaţi altarele, să le sfăr‚maţi st‚lpii idoleşti, să le ardeţi Ón foc copacii Ónchinaţi idolilor lor, să dăr‚maţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea.

Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, Dumnezeul vostru!

Ci să-L căutaţi la locaşul Lui, şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.

Acolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dint‚i roade, darurile aduse ca Ómplinire a unei juruinţe, darurile de bună voie, şi Ónt‚ii-născuţi din cirezile şi turmele voastre.

Acolo să m‚ncaţi Ónaintea Domnului, Dumnezeului vostru, şi să vă bucuraţi, Ómpreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuv‚ntat Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-aţi ajuns Óncă Ón locul de odihnă şi Ón moştenirea pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru.

Dar veţi trece Iordanul, şi veţi locui Ón ţara pe care v-o va da Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă Ónconjoară, şi veţi locui fără frică.

Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dint‚i roade, şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru Ómplinirea juruinţelor voastre.

Acolo să vă bucuraţi Ónaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voştri şi fiicele voastre, robii şi roabele voastre, şi Levitul care va fi Ón locurile voastre, căci el n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu voi.

Vezi să n-aduci arderile tale de tot Ón toate locurile pe care le vei vedea; ci să-ţi aduci arderile de tot Ón locul pe care-l va alege Domnul Ón una din seminţiile tale, şi acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu.

Totuşi, c‚nd vei dori, vei putea să junghii vite şi să măn‚nci carne Ón toate cetăţile tale, c‚t Óţi va fi dat prin binecuv‚ntarea Domnului, Dumnezeului tău; cel ce va fi necurat şi cel ce va fi curat vor putea să măn‚nce din ea, cum se măn‚ncă din căprioară şi din cerb.

Numai s‚ngele să nu-l m‚ncaţi, ci să-l vărsaţi pe păm‚nt ca apa.

Nu vei putea să măn‚nci Ón cetăţile tale zeciuiala din gr‚ul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, nici Ónt‚ii născuţi din cirezile şi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru Ómplinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bună voie, nici cele dint‚i roade ale tale.

Ci pe acestea să le măn‚nci Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, şi Levitul care va fi Ón cetăţile tale; şi să te bucuri Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, de toate bunurile pe care le vei avea.

C‚t vei trăi Ón ţara ta, vezi să nu cumva să părăseşti pe Levit.

C‚nd Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va lărgi hotarele, cum ţi-a făgăduit, şi dorinţa să măn‚nci carne te va face să zici: ÑAş vrea să măn‚nc carne!î vei putea să măn‚nci după dorinţa ta.

Dacă locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi aşeze acolo Numele, este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă şi din turmă, cum ţi-am poruncit, şi vei putea să măn‚nci din ele Ón cetăţile tale, după dorinţa ta.

Să măn‚nci din ele cum se măn‚ncă din căprioară şi cerb; cel ce va fi necurat şi cel ce va fi curat vor m‚nca şi ei am‚ndoi.

Numai, vezi să nu cumva să măn‚nci s‚ngele, căci s‚ngele este viaţa (sufletul); şi să nu măn‚nci sufletul Ómpreună cu carnea.

Să nu-l măn‚nci, ci să-l verşi pe păm‚nt ca apa.

Să nu-l măn‚nci, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, făc‚nd ce este plăcut Ónaintea Domnului.

Dar lucrurile pe care vei voi să le Ónchini Domnului şi darurile pe care le vei aduce pentru Ómplinirea unei juruinţe, să te duci să le aduci Ón locul pe care-l va alege Domnul.

Să-ţi aduci arderile de tot, carnea şi s‚ngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tău: Ón celelalte jertfe ale tale, s‚ngele să fie vărsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tău, iar carnea s-o măn‚nci.

Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făc‚nd ce este bine şi ce este plăcut Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni şi te vei aşeza Ón ţara lor, vezi să nu te laşi prins Ón cursă, călc‚nd pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: ÑCum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel.î Tu să nu faci aşa faţă de Domnul, Dumnezeul tău; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făc‚nd toate ur‚ciunile pe care le urăşte Domnul, şi ele chiar Óşi ardeau Ón foc fiii şi fiicele lor Ón cinstea dumnezeilor lor.

Voi să păziţi şi să Ómpliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi nimic la ele, şi să nu scoateţi nimic din ele.