Book of Deuteronomy, глава 13

Dacă se va ridica Ón mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va Ómplini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zic‚nd: ÑHaidem după alţi dumnezeiî, ñ dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, ñ Ñşi să le slujimî!

să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la Óncercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi.

Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire Ómpotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea Ón care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.

Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihneşte la s‚nul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine Ónsuţi, te aţ‚ţă Ón taină, zic‚nd: ÑHaidem, şi să slujim altor dumnezei!î ñ dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, dintre dumnezeii popoarelor care vă Ónconjoară, l‚ngă tine sau departe de tine, de la o margine a păm‚ntului p‚nă la cealaltă ñ să nu te Ónvoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi, şi să nu-l ascunzi.

Ci să-l omori; Ónt‚i m‚na ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi m‚na Óntregului popor; să-l ucizi cu pietre, şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Să se facă aşa, pentru ca tot Israelul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săv‚rşească o faptă aşa de nelegiuită Ón mijlocul tău.

Dacă vei auzi spun‚ndu-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul, Dumnezeul tău: ÑNişte oameni răi au ieşit din mijlocul tău, şi au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zic‚nd: ,Haidem şi să slujim altor dumnezei!î ñ dumnezei pe care tu nu-i cunoşti ñ să faci cercetări, să cauţi şi să Óntrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este Óntemeiat, dacă ur‚ciunea aceasta a fost făcută Ón mijlocul tău, atunci să treci prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceşti cu desăv‚rşire Ómpreună cu tot ce va fi Ón ea, şi să-i treci chiar şi vitele prin ascuţişul sabiei.

Să str‚ngi toată prada Ón mijlocul pieţei, şi să arzi de tot cu foc cetatea şi toată prada ei, Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău: să răm‚nă pentru totdeauna un morman de dăr‚mături, şi niciodată să nu fie zidită din nou.

Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăv‚rşire, să nu se lipească de m‚na te, pentru ca Domnul să Se Óntoarcă din iuţimea m‚niei Lui, să Se Óndure de tine, să te ierte, şi să te Ónmulţească, după cum a jurat lucrul acesta părinţilor tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, şi făc‚nd ce este plăcut Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.