Book of Deuteronomy, глава 15

La fiecare şapte ani, să dai iertare.

Şi iată cum se va face iertarea. C‚nd se va vesti iertarea Ón cinstea Domnului, orice creditor care va fi Ómprumutat pe aproapele său, să-i ierte Ómprumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele său să-i plătească datoria.

Vei putea să sileşti pe străin să-ţi plătească; dar să ierţi ce ai la fratele tău.

Totuşi, la tine să nu fie nici un sărac, căci Domnul te va binecuv‚nta Ón ţara pe care ţi-o va da de moştenire Domnul, Dumnezeul tău; numai să asculţi de glasul Domnului, Dumnezeului tău, Ómplinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.

Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuv‚nta, cum ţi-a spus, aşa Ónc‚t vei da cu Ómprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu Ómprumut de la ele; tu vei stăp‚ni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăp‚ni peste tine.

Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, Ón vreuna din cetăţile tale, Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ţi Ómpietreşti inima şi să nu-ţi Ónchizi m‚na Ónaintea fratelui tău celui lipsit.

Ci să-i deschizi m‚na, şi să-l Ómprumuţi cu ce-i trebuie ca să facă faţă nevoilor lui.

Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici Ón inima ta: ÑAh! se apropie anul al şaptelea, anul iertării!î Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul Ómpotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat: ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău Ón inimă; căci pentru aceasta te va binecuv‚nta Domnul, Dumnezeul tău, Ón toate lucrările de care te vei apuca.

Totdeauna vor fi săraci Ón ţară; de aceea Óţi dau porunca aceasta: ÑSă-ţi deschizi m‚na faţă de fratele tău, fată de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.î Dacă unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie, să-ţi slujească şase ani; dar Ón anul al şaptelea, să-i dai drumul de la tine şi să fie slobod.

Şi c‚nd Ói vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu m‚na goală; să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuv‚ntarea Domnului, Dumnezeului tău.

Să-ţi aduci aminte că şi tu ai fost rob Ón ţara Egiptului, şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat: de aceea Óţi dau astăzi porunca aceasta.

Dacă Ónsă robul tău Óţi va zice: ÑNu vreau să ies de la tineî, ñ pentru că te iubeşte, pe tine şi casa ta, şi se simte bine la tine, ñ atunci să iei o sulă şi să-i găureşti urechea de uşă, şi să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot aşa să faci şi cu roaba ta.

Să nu-ţi pară rău c‚nd Ól vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit şase ani, ceea ce face de două oric‚t simbria unui om tocmit cu plată; şi Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuv‚nta Ón tot ce vei face.

Să Ónchini Domnului, Dumnezeului tău, pe orice Ónt‚i născut de parte bărbătească din cireada şi turma ta. Să nu munceşti cu Ónt‚iul născut al vacii tale, să nu tunzi pe Ónt‚iul născut al oilor tale.

Să-l măn‚nci Ón fiecare an, tu şi familia ta Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege El.

Dacă are vreun cusur, dacă este şchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului, Dumnezeului tău.

Să-l măn‚nci Ón cetăţile tale: cel ce va fi necurat şi cel ce va fi curat vor putea să-l măn‚nce am‚ndoi, cum se măn‚ncă acum căprioara sau cerbul.

Numai s‚ngele să nu i-l măn‚nci, ci să-l verşi pe păm‚nt ca apa.