Book of Deuteronomy, глава 23

Cel scopit sau famenul să nu intre Ón adunarea Domnului.

Cel născut din curvie să nu intre Ón adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam al lui să nu intre Ón adunarea Domnului.

Amonitul şi Moabitul să nu intre Ón adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam, pe vecie, pentru că nu v-au ieşit Ónainte cu p‚ine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că au adus, pe preţ de argint, Ómpotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.

Dar Domnul, Dumnezeul tău, n-a voit să asculte pe Balaam; şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela Ón binecuv‚ntare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău.

Să nu-ţi pese nici de propăşirea lor, nici de bună starea lor, toată viaţa ta, pe vecie.

Să nu urăşti pe Edomit, căci este fratele tău; să nu urăşti pe Egiptean, căci ai fost străin Ón ţara lui: fiii care li se vor naşte, Ón al treilea neam, să intre Ón adunarea Domnului.

C‚nd vei ieşi cu oastea Ómpotriva vrăjmaşilor tăi, fereşte-te de orice lucru rău.

Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat, Ón urma vreunei Ónt‚mplări din timpul nopţii, să iasă din tabără, şi să nu intre Ón tabără; spre seară, să se scalde Ón apă, şi după asfinţitul soarelui va putea să se Óntoarcă Ón tabără.

Să ai un loc afară din tabără, şi acolo să ieşi afară.

Œntre uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, c‚nd vei ieşi afară.

Căci Domnul Dumnezeul tău, merge Ón mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea Ón m‚nă pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sf‚ntă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat, şi să nu Se abată de la tine.

Să nu dai Ónapoi stăp‚nului său pe un rob care va fugi la tine după ce l-a părăsit.

Să răm‚nă la tine, Ón mijlocul tău, Ón locul pe care-l va alege el, Óntr-una din cetăţile tale, unde Ói va plăcea: să nu-l asupreşti.

Să nu fie nici o curvă din fetele lui Israel, şi să nu fie nici un sodomit din fiii lui Israel.

Să n-aduci Ón casa Domnului, Dumnezeului tău, c‚ştigul unei curve, nici preţul unui c‚ine, ca Ómplinire a unei juruinţe oarecare; căci şi unul şi altul sunt o ur‚ciune Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Să nu ceri nici o dob‚ndă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se Ómprumută cu dob‚ndă.

De la străin vei putea să iei dob‚ndă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuv‚nteze Ón tot ce vei face Ón ţara pe care o vei lua Ón stăp‚nire.

Dacă faci o juruinţă Domnului, Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o Ómplineşti; căci Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va cere socoteala, şi te vei face vinovat de un păcat.

22. Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat.

Dar să păzeşti şi să Ómplineşti ce-ţi va ieşi de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bună voie Domnului, Dumnezeului tău, şi pe care le vei rosti cu gura ta.

Dacă intri Ón via aproapelui tău, vei putea să măn‚nci struguri, după plac, p‚nă te vei sătura; dar Ón vas să nu iei.

Dacă intri Ón holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice cu m‚na, dar secera Ón holdele aproapelui tău, să n-o pui.