Book of Deuteronomy, глава 22

Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocoleşti, ci să le aduci la fratele tău.

Dacă fratele tău nu locuieşte l‚ngă tine, şi nu-l cunoşti, să iei dobitocul la tine acasă, şi să răm‚nă la tine p‚nă ce-l cere fratele tău; şi atunci să i-l dai.

Tot aşa să faci şi cu măgarul lui, tot aşa să faci şi cu haina lui, şi tot aşa să faci cu orice lucru pierdut de el şi găsit de tine: să nu le ocoleşti.

Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci să-i ajuţi să-l ridice.

Femeia să nu poarte Ómbrăcăminte bărbătească, şi bărbatul să nu se Ómbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o ur‚ciune Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Dacă Ónt‚lneşti pe drum un cuib de pasăre, Óntr-un copac sau pe păm‚nt, cu pui sau ouă şi mama lor şez‚nd peste pui sau peste ouă, să nu iei şi pe mama şi pe puii ei, ci să dai drumul mamei şi să nu iei dec‚t puii, ca să fii fericit şi să ai zile multe.

C‚nd zideşti o casă nouă, să-ţi faci un pălimar Ómprejurul acoperişului, ca să nu aduci vină de s‚nge asupra casei tale, dacă s-ar Ónt‚mpla să cadă cineva de pe ea.

Să nu semeni Ón via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să Óntinezi şi rodul seminţei pe care ai semănat-o şi rodul viei.

Să nu ari cu un bou şi un măgar Ónjugaţi Ómpreună.

Să nu porţi o haină ţesută din felurite fire, din l‚nă şi in unite Ómpreună.

Să faci ciucuri la cele patru colţuri ale hainei cu care te vei Ónveli.

Dacă un om, care şi-a luat o nevastă şi s-a Ómpreunat cu ea, o urăşte apoi, o Ónvinuieşte de lucruri nelegiuite şi-i scoate nume rău, zic‚nd: ÑAm luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea, şi n-am găsit-o fecioarăî, ñ atunci tatăl şi mama fetei să ia semnele fecioriei ei şi să le aducă Ónaintea bătr‚nilor cetăţii, la poartă.

Tatăl fetei să spună bătr‚nilor: ÑAm dat pe fiica mea de nevastă omului acestuia, şi el a Ónceput s-o urască; acum o Ónvinuieşte de lucruri nelegiuite, zic‚nd: ,N-am găsit fecioară pe fiica ta.í Dar iată semnele fecioriei fetei mele.î Şi să desfacă haina ei Ónaintea bătr‚nilor cetăţii.

Bătr‚nii cetăţii să ia atunci pe omul acela şi să-l pedepsească; şi, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l os‚ndească la o gloabă de o sută sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să răm‚nă nevasta lui, şi el nu va putea s-o gonească toată viaţa lui.

Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la uşa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate, şi să moară, pentru că a săv‚rşit o mişelie Ón Israel, curvind Ón casa tatălui ei. Să curăţi astfel răul din mijlocul tău.

Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară am‚ndoi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi femeia. Să curăţi astfel răul din mijlocul lui Israel.

Dacă o fată fecioară este logodită, şi o Ónt‚lneşte un om Ón cetate şi se culcă cu ea, să-i aduceţi pe am‚ndoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre, şi să moară am‚ndoi: fata, pentru că n-a ţipat Ón cetate, şi omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să curăţi astfel răul din mijlocul tău.

Dar dacă omul acela Ónt‚lneşte Ón c‚mp pe fata logodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea.

Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte, căci e ca şi cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui şi-l omoară.

Fata logodită, pe care a Ónt‚lnit-o omul acela pe c‚mp, a putut să strige fără să fie cineva să-i sară Ón ajutor.

Dacă un om Ónt‚lneşte o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, şi se Ónt‚mplă să fie prinşi, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint; şi, pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevastă, şi nu va putea s-o gonească, toată viaţa lui.

Nimeni să nu ia pe nevasta tatălui său, şi nici să nu ridice Ónvelitoarea tatălui său.