Book of Deuteronomy, глава 6

Iată poruncile, legile şi r‚nduielile pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă Ónvăţ să le Ómpliniţi Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire; ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, Ón toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău, şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau, şi să ai zile multe.

Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le Ómplineşti, ca să fii fericit şi să vă Ónmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, c‚nd ţi-a făgăduit ţara Ón care curge lapte şi miere.

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai Ón inima ta.

Să le Óntipăreşti Ón mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele c‚nd vei fi acasă, c‚nd vei pleca Ón călătorie, c‚nd te vei culca şi c‚nd te vei scula.

Să le legi ca un semn de aducere aminte la m‚ini, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii Óntre ochi.

Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.

Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri Ón ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăp‚ni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit. C‚nd vei m‚nca şi te vei sătura, vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti, şi pe Numele Lui să juri.

Să nu vă duceţi după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru; căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu gelos Ón mijlocul tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S-ar aprinde de m‚nie Ómpotriva ta, şi te-ar nimici de pe faţa păm‚ntului.

Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-aţi ispitit la Masa.

Ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, poruncile Lui şi legile lui pe care vi le-a dat.

Să faci ce este plăcut şi bine Ónaintea Domnului, ca să fii fericit, şi să intri Ón stăp‚nirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, după ce va izgoni pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.

C‚nd fiul tău te va Óntreba Óntr-o zi: ÑCe Ónseamnă Ónvăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul, Dumnezeul nostru?î să răspunzi fiului tău: ÑNoi eram robi ai lui Faraon Ón Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu m‚na Lui cea puternică.

Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite Ómpotriva Egiptului, Ómpotriva lui Faraon şi Ómpotriva Óntregii lui case; şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă Ón ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da.

Domnul ne-a poruncit atunci să Ómplinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină Ón viaţă, cum face astăzi.

Vom avea parte de Óndurarea Lui, dacă vom Ómplini cu scumpătate toate aceste porunci Ónaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.î