Book of Deuteronomy, глава 7

C‚nd Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce Ón ţara Ón care vei intra şi o vei lua Ón stăp‚nire, şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiţi, pe Ghirgasiţi, pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Fereziţi, pe Heviţi şi pe Iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice dec‚t tine; c‚nd Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da Ón m‚ini, şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăv‚rşire, să nu Ónchei legăm‚nt cu ele, şi să n-ai milă de ele.

Să nu te Óncuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi, şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de m‚nie Ómpotriva voastră şi te-ar nimici Óndată.

Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele, să le sfăr‚maţi st‚lpii idoleşti, să le tăiaţi pomii Ónchinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi Ón foc chipurile lor cioplite.

Căci tu eşti un popor sf‚nt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa păm‚ntului.

Nu doar pentru că Óntreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele.

Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurăm‚ntul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu m‚na Lui puternică, şi v-a izbăvit din casa robiei, din m‚na Lui Faraon, Ómpăratul Egiptului.

Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Œşi ţine legăm‚ntul şi Óndurarea p‚nă la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.

Dar răsplăteşte Óndată pe cei ce-L urăsc, şi-i pierde; nu dă nici o păsuire celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte Óndată.

De aceea păzeşte poruncile, legile şi r‚nduielile pe care ţi le dau azi, şi Ómplineşte-le.

Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi Ómplini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţine faţă de tine legăm‚ntul şi Óndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.

El te va iubi, te va binecuv‚nta şi te va Ónmulţi; va binecuv‚nta rodul trupului tău şi rodul păm‚ntului tău, gr‚ul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, Ón ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

Vei fi binecuv‚ntat mai mult dec‚t toate popoarele; şi la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă Ón turmele tale.

Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite nici una din acele molime rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.

Să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le va da Ón m‚nă Domnul, Dumnezeul tău; să n-arunci nici o privire de milă spre ele, şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.

Poate că vei zice Ón inima ta: ÑNeamurile acestea sunt mai mari la număr dec‚t mine; cum voi putea să le izgonesc?î Să nu te temi de ele. Adu-ţi aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, lui Faraon şi Óntregului Egipt; adu-ţi aminte de marile Óncercări pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile şi semnele, de m‚na tare şi de braţul Óntins, cu care te-a scos Domnul, Dumnezeul tău. Aşa va face Domnul, Dumnezeul tău, tuturor popoarelor de care te temi.

Domnul, Dumnezeul tău, va trimite chiar şi viespii bondăreşti Ómpotriva lor p‚nă la deplina nimicire a celor ce vor scăpa şi se vor ascunde de tine.

Să nu te Ónspăim‚nţi de ei; căci Domnul, Dumnezeul tău, este Ón mijlocul tău, Dumnezeul cel mare şi Ónfricoşat.

Şi Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni Óncetul cu Óncetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici Óndată, ca să nu se Ónmulţească fiarele c‚mpului Ómpotriva ta.

Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da Ón m‚na ta; şi le va pune cu totul pe fugă, p‚nă vor fi nimicite.

Pe Ómpăraţii lor Ói va da Ón m‚inile tale, şi le vei şterge numele de sub ceruri; nici unul din aceste popoare nu va putea să stea Ómpotriva ta, p‚nă le vei nimici.

Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi Ón foc. Să nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă; căci ele sunt o ur‚ciune Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Să nu aduci nici un lucru ur‚cios Ón casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăv‚rşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el ,să-ţi fie sc‚rbă de el, căci este un lucru blestemat.