Letter of Paul to the Ephesians, глава 4

Vă sfătuiesc dar eu, cel Óntemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi Óntr-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi bl‚ndeţea, cu Óndelungă răbdare; Óngăduiţi-vă unii pe alţii Ón dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.

Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este Ón toţi.

Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

De aceea este zis: ÑS-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.î Şi acest: ÑS-a suitî, ce Ónseamnă dec‚t că Ónainte Se pogor‚se Ón părţile mai de jos ale păm‚ntului?

Cel ce S-a pogor‚t, este acelaşi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi Ónvăţători, pentru desăv‚rşirea sfinţilor, Ón vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, p‚nă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la Ónălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind Óncoace şi Óncolo, purtaţi de orice v‚nt de Ónvăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor Ón mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, Ón dragoste, să creştem Ón toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Din El tot trupul, bine Ónchegat şi str‚ns legat, prin ceea ce dă fiecare Óncheietură, Óşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi Ón măsura ei, şi se zideşte Ón dragoste.

Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu Ón Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păg‚nii, Ón deşertăciunea g‚ndurilor lor, av‚nd mintea Óntunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei Ón care se află Ón urma Ómpietririi inimii lor.

Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfr‚nare, şi săv‚rşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.

Dar voi n-aţi Ónvăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este Ón Isus, aţi fost Ónvăţaţi, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele Ónşelătoare; şi să vă Ónnoiţi Ón duhul minţii voastre, şi să vă Ómbrăcaţi Ón omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

De aceea, lăsaţi-vă de minciună: ÑFiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărulî, pentru că suntem mădulare unii altora.

ÑM‚niaţi-vă şi nu păcătuiţiî. Să n-apună soarele peste m‚nia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului.

Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu m‚inile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

Nici un cuv‚nt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

Să nu Óntristaţi pe Duhul Sf‚nt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Orice amărăciune, orice iuţime, orice m‚nie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi Ón Hristos.