Book of Esther, глава 5

A treia zi, Estera s-a Ómbrăcat cu hainele Ómpărăteşti şi a venit Ón curtea dinăuntru a casei Ómpăratului, Ónaintea casei Ómpăratului. Œmpăratul şedea pe scaunul lui Ómpărătesc, Ón casa Ómpărătească, Ón faţa uşii casei.

C‚nd a văzut Ómpăratul pe Ómpărăteasa Estera Ón picioare Ón curte, ea a căpătat trecere Ónaintea lui. Şi Ómpăratul a Óntins Esterei toiagul Ómpărătesc, pe care-l ţinea Ón m‚nă. Estera s-a apropiat, şi a atins v‚rful toiagului.

Œmpăratul i-a zis: ÑCe ai tu, Ómpărăteasă Estero, şi ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din Ómpărăţie, Óţi voi da.î Estera a răspuns: ÑDacă Ómpăratul găseşte cu cale, să vină Ómpăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.î Şi Ómpăratul a zis: ÑDuceţi-vă Óndată şi aduceţi pe Haman, cum doreşte Estera.î Œmpăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera.

Şi pe c‚nd beau vin, Ómpăratul a zis Esterei: ÑCare este cererea ta? Ea Óţi va fi Ómplinită. Ce doreşti? Chiar dacă ai cere jumătate din Ómpărăţie, o vei căpăta.î Estera a răspuns: ÑIată ce cer şi ce doresc.

Dacă am căpătat trecere Ónaintea Ómpăratului, şi dacă găseşte cu cale, Ómpăratul să-mi Ómplinească cererea şi să-mi facă dorinţa, să mai vină Ómpăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi m‚ine voi da răspuns Ómpăratului după porunca lui.î Haman a ieşit Ón ziua aceea, vesel şi cu inima mulţumită. Dar, c‚nd a văzut, la poarta Ómpăratului, pe Mardoheu care nu se scula nici nu se mişca Ónaintea lui, s-a umplut de m‚nie Ómpotriva lui Mardoheu.

A ştiut totuşi să se stăp‚nească, şi s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi şi pe nevasta sa Zereş.

Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse Ómpăratul ca să-l ridice Ón vrednicie, şi despre locul pe care i-l dăduse mai presus de căpeteniile şi slujitorii Ómpăratului.

Şi a adăugat: ÑEu sunt chiar singurul pe care Ómpărăteasa Estera l-a primit Ómpreună cu Ómpăratul la ospăţul pe care l-a făcut, şi sunt poftit şi pe m‚ine la ea cu Ómpăratul.

Dar toate acestea n-au nici un preţ pentru mine, c‚tă vreme voi vedea pe Mardoheu, Iudeul acela, şez‚nd la poarta Ómpăratului.î Nevasta sa Zereş, şi toţi prietenii lui i-au zis: ÑSă se pregătească o sp‚nzurătoare Ónaltă de cincizeci de coţi, şi m‚ine dimineaţă cere Ómpăratului ca Mardoheu să fie sp‚nzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu Ómpăratul.î Părerea aceasta a plăcut lui Haman, şi a pus să pregătească sp‚nzurătoarea.