Book of Esther, глава 4

Mardoheu, afl‚nd tot ce se petrecea, şi-a sf‚şiat hainele, s-a Ómbrăcat cu un sac şi s-a presărat cu cenuşă. Apoi s-a dus Ón mijlocul cetăţii, scoţ‚nd cu putere strigăte amare, şi a mers p‚nă la poarta Ómpăratului, a cărei intrare era oprită oricui era Ómbrăcat cu un sac.

Œn fiecare ţinut unde ajungea porunca Ómpăratului şi hotăr‚rea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, pl‚ngeau şi se boceau, şi mulţi se culcau Ón sac şi cenuşă.

Slujnicele Esterei şi famenii ei au venit şi i-au spus lucrul acesta. Şi Ómpărăteasa a rămas Óngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l Ómbrace, şi să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit.

Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese Ómpăratul Ón slujba ei, şi l-a Ónsărcinat să se ducă să Óntrebe pe Mardoheu ce Ónseamnă lucrul acesta şi de unde vine.

Hatac s-a dus la Mardoheu Ón locul deschis al cetăţii, Ónaintea porţii Ómpăratului.

Şi Mardoheu i-a istorisit tot ce i se Ónt‚mplase, şi i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei Ómpăratului Ón schimbul măcelăririi Iudeilor.

I-a dat şi cuprinsul poruncii vestite Ón Susa Ón vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei şi să-i spună totul. Şi a poruncit ca Estera să se ducă la Ómpărat să-l roage şi să stăruie de el pentru poporul său.

Hatac a venit şi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.

Estera a Ónsărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: ÑToţi slujitorii Ómpăratului şi poporul din ţinuturile Ómpăratului ştiu că este o lege care pedepseşte cu moartea pe oricine, fie bărbat fie femeie, care intră la Ómpărat, Ón curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viaţă, căruia Ói Óntinde Ómpăratul toiagul lui Ómpărătesc de aur. Şi eu n-am fost chemată la Ómpărat de treizeci de zile.î C‚nd s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: ÑSă nu-ţi Ónchipui că numai tu vei scăpa dintre toţi Iudeii, pentru că eşti Ón casa Ómpăratului.

Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la Ómpărăţie?î Estera a trimis să spună lui Mardoheu: ÑDu-te, str‚nge pe toţi Iudeii care se află Ón Susa, şi postiţi pentru mine, fără să m‚ncaţi nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la Ómpărat, Ón ciuda legii; şi, dacă va fi să per, voi pieri.î Mardoheu a plecat, şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.