Book of Esther, глава 1

Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de la India p‚nă Ón Etiopia peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.

Œmpăratul Ahaşveroş şedea atunci pe scaunul lui Ómpărătesc la Susa, Ón capitală.

Œn al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii Perşilor şi Mezilor, mai marii şi capii ţinuturilor, s-au str‚ns Ónaintea lui.

El le-a arătat bogăţia strălucită a Ómpărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui, Ón multe zile, timp de o sută optzeci de zile.

După ce au trecut aceste zile, Ómpăratul a dat Óntregului popor care se afla Ón capitala Susa, de la cel mai mare p‚nă la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut şapte zile, Ón curtea grădinii casei Ómpărăteşti.

Covoare albe, verzi şi albastre, erau legate cu funii de in subţire şi de purpură de nişte verigi de argint şi de nişte st‚lpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre.

Iar de băut turnau Ón vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin Ómpărătesc, mulţumită dărniciei Ómpăratului.

Dar nimeni nu era silit să bea, căci Ómpăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia.

Œmpărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor, Ón casa Ómpărătească a Ómpăratului Ahaşveroş.

A şaptea zi, pe c‚nd inima Ómpăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau Ónaintea Ómpăratului Ahaşveroş, să aducă Ón faţa lui pe Ómpărăteasa Vasti, cu cununa Ómpărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai marilor săi, căci era frumoasă la chip.

Dar Ómpărăteasa Vasti n-a vrut să vină, c‚nd a primit prin fameni porunca Ómpăratului. Şi Ómpăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de m‚nie.

Atunci Ómpăratul a vorbit cu Ónţelepţii care cunoşteau obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile Ómpăratului: Ónaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul.

Avea l‚ngă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte domnitori ai Persiei şi Mediei, care vedeau faţa Ómpăratului şi care aveau locul Ónt‚i Ón Ómpărăţie.

ÑCe trebuieî, a zis el, Ñsă se facă Ómpărătesei Vasti, după lege, pentru că n-a Ómplinit ce i-a poruncit Ómpăratul Ahaşveroş prin fameni?î Memucan a răspuns Ónaintea Ómpăratului şi domnitorilor: ÑNu numai faţă de Ómpărat s-a purtat rău Ómpărăteasa Vasti; ci şi faţă de toţi domnitorii şi toate popoarele care sunt Ón toate ţinuturile Ómpăratului Ahaşveroş.

Căci fapta Ómpărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor, şi le va face să-şi nesocotească bărbaţii. Ele vor zice: ,Œmpăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă Ónainte Ómpărăteasa Vasti, şi ea nu s-a dus.í Şi Ón ziua aceasta crăiesele Persiei şi Mediei, care vor afla de fapta Ómpărătesei, vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor Ómpăratului: de aici va veni mult dispreţ şi m‚nie.

Dacă Ómpăratul găseşte cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie Ón legile Perşilor şi Mezilor, cu arătare că nu trebuie să se calce, o poruncă Ómpărătească, după care Vasti să nu se mai arate Ónaintea Ómpăratului Ahaşveroş. Iar Ómpăratul să dea vrednicia de Ómpărăteasă alteia, mai bună dec‚t ea.

Porunca Ómpăratului se va vesti astfel Ón toată Ómpărăţia lui, ñ căci este mare ñ şi toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare p‚nă la mic.î Părerea aceasta a fost primită de Ómpărat şi de domnitori, şi Ómpăratul a lucrat după cuv‚ntul lui Memucan.

A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din Ómpărăţia lui, fiecărui ţinut după scrierea lui, şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăp‚n Ón casa lui, şi că va vorbi limba poporului său.