Book of Esther, глава 2

După aceste lucruri, c‚nd s-a potolit m‚nia Ómpăratului Ahaşveroş, s-a g‚ndit la Vasti, la ce făcuse ea, şi la hotăr‚rea luată cu privire la ea.

Atunci cei ce slujeau Ómpăratului au zis: ÑSă se caute pentru Ómpărat nişte fete, fecioare şi frumoase.

Œmpăratul să pună Ón toate ţinuturile din Ómpărăţia lui dregători Ónsărcinaţi să str‚ngă pe toate fetele, fecioare şi frumoase, Ón capitala Susa, Ón casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul Ómpăratului şi păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit.

Şi fata care-i va plăcea Ómpăratului, să fie Ómpărăteasă Ón locul Vastii.î Părerea aceasta a fost primită de Ómpărat, şi aşa a făcut.

Œn capitala Susa era un Iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi Ómpreună cu Ieconia, Ómpăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului.

El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet.

C‚nd s-a auzit porunca Ómpăratului şi hotăr‚rea lui, au fost str‚nse un mare număr de fete Ón capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată şi Estera şi adusă Ón casa Ómpăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor.

Fata i-a plăcut, şi a căpătat trecere Ónaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru găteală şi hrană, i-a dat şapte slujnice alese din casa Ómpăratului, şi a pus-o Ómpreună cu slujnicele ei Ón cea mai bună Óncăpere din casa femeilor.

Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri.

Şi Ón fiecare zi Mardoheu se ducea şi venea Ónaintea curţii casei femeilor, ca să afle cum Ói merge Esterei şi ce se face cu ea.

Fiecare fată se ducea la r‚ndul ei la Ómpăratul Ahaşveroş, după ce timp de douăsprezece luni Ómplinea ce era poruncit femeilor. Œn timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ung‚ndu-se şase luni cu untdelemn de mirt, şi şase luni cu miresme de mirozne femeieşti.

Aşa se ducea fiecare fată la Ómpărat. Şi, c‚nd trecea din casa femeilor Ón casa Ómpăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia.

Se ducea seara; şi a doua zi dimineaţa trecea Ón a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Şaaşgaz, famenul Ómpăratului şi păzitorul ţiitoarelor Ómpăratului. Nu se mai Óntorcea la Ómpărat, dec‚t c‚nd ar fi dorit Ómpăratul şi ar fi chemat-o pe nume.

C‚nd i-a venit r‚ndul să se ducă la Ómpărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o Ónfiase, n-a cerut dec‚t ce a fost r‚nduit de Hegai, famenul Ómpăratului şi păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere Ónaintea tuturor celor ce o vedeau.

Estera a fost dusă la Ómpăratul Ahaşveroş, Ón casa Ómpărătească, Ón luna zecea, adică luna Tebet, Ón al şaptelea an al domniei lui.

Œmpăratul a iubit pe Estera mai mult dec‚t pe toate celelalte femei, şi ea a căpătat trecere şi iubire Ónaintea lui mai mult dec‚t toate celelalte fete. I-a pus cununa Ómpărătească pe cap, şi a făcut-o Ómpărăteasă Ón locul Vastii.

Œmpăratul a dat un mare ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor lui, un ospăţ Ón cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a uşurat sarcinile ţinuturilor, şi a Ómpărţit daruri cu o dărnicie Ómpărătească.

A doua oară, c‚nd s-au str‚ns fetele, Mardoheu şedea la poarta Ómpăratului.

Estera nu-şi spusese nici naşterea nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Şi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot at‚ta scumpătate ca atunci c‚nd o creştea el.

Œn acelaşi timp, pe c‚nd Mardoheu stătea la poarta Ómpăratului, Bigtan şi Tereş, doi fameni ai Ómpăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiţi de o supărare şi au vrut să Óntindă m‚na Ómpotriva Ómpăratului Ahaşveroş.

Mardoheu a avut cunoştinţă de lucrul acesta, şi a dat de ştire Ómpărătesei Estera, care l-a spus Ómpăratului din partea lui Mardoheu.

Faptul fiind cercetat şi găsit Óntocmai, cei doi fameni au fost sp‚nzuraţi de un lemn. Şi lucrul acesta a fost scris Ón cartea Cronicilor Ón faţa Ómpăratului.