Book of Exodus, глава 36

Beţaleel, Oholiab, şi toţi bărbaţii iscusiţi Ón care pusese Domnul Ónţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările r‚nduite pentru slujba sf‚ntului locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul.

Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab, şi pe toţi bărbaţii iscusiţi Ón mintea cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă.

Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările r‚nduite pentru slujba sf‚ntului locaş. Chiar şi după ce se Óncepuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, Ón fiecare dimineaţă, daruri de bună voie.

Atunci toţi bărbaţii iscusiţi, prinşi la toate lucrările sf‚ntului locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau, şi au venit de au spus lui Moise: ÑPoporul aduce mult mai mult dec‚t trebuie pentru facerea lucrărilor, pe care a poruncit Domnul să le facem.î Moise a pus să strige Ón tabără că nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sf‚ntul locaş. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri.

Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba Óncă mai şi trecea.

Toţi bărbaţii iscusiţi şi lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire şi răsucit din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie.

Lungimea unui covor era de douăzeci şi opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeaşi măsură.

Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci de asemenea au fost prinse la un loc.

Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sf‚rşea cea dint‚i Ómpreunare; tot aşa au făcut şi la marginea covorului cu care se sf‚rşea a doua Ómpreunare de covoare.

Au făcut cincizeci de chiotori la cel dint‚i covor, şi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sf‚rşea a doua Ómpreunare de covoare; chiotorile acestea erau una Ón faţa alteia.

Au făcut cincizeci de copci de aur, şi au prins covoarele unul de altul cu copcile, aşa Ónc‚t cortul alcătuia un Óntreg.

Au făcut nişte covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiş pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut.

Lungimea unui covor era de treizeci de coţi, şi lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeaşi măsură.

Au prins Ómpreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte şase de altă parte.

Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sf‚rşea o Ómpreunare de covoare, şi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sf‚rşea a doua Ómpreunare de covoare.

Au mai făcut şi cincizeci de copci de aramă, cu care să se Ómpreune acoperişul cortului, ca să alcătuiască un Óntreg.

Au făcut pentru acoperişul cortului o Ónvelitoare de piei de berbeci vopsite Ón roşu, şi o Ónvelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra.

Sc‚ndurile pentru cort, le-au făcut din lemn de salc‚m, aşezate Ón picioare.

Lungimea unei sc‚nduri era de zece coţi, şi lăţimea unei sc‚nduri era de un cot şi jumătate.

Fiecare sc‚ndură avea două urechi, unite una cu alta; tot aşa au făcut la toate sc‚ndurile cortului.

Au făcut douăzeci de sc‚nduri pentru cort, Ónspre partea de miază-zi.

Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de sc‚nduri, c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură, pentru cele două urechi ale ei.

Au făcut apoi douăzeci de sc‚nduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură.

Au făcut apoi şase sc‚nduri pentru fundul cortului, Ónspre apus.

Au făcut două sc‚nduri pentru cele două unghiuri ale cortului Ón partea din fund; acestea erau făcute din două bucăţi, Óncep‚nd de la partea de jos, şi bine legate la v‚rf printr-un cerc; la fel au făcut pentru am‚ndouă sc‚ndurile din cele două unghiuri.

Erau astfel opt sc‚nduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură.

Au făcut cinci drugi din lemn de salc‚m pentru sc‚ndurile uneia din laturile cortului, cinci drugi pentru sc‚ndurile celei de a doua laturi a cortului, şi cinci drugi pentru sc‚ndurile laturii cortului din fundul dinspre apus; drugul de la mijloc l-au făcut aşa ca să treacă prin mijlocul sc‚ndurilor, de la un capăt la celălalt.

Au poleit sc‚ndurile cu aur, şi verigile lor de aur le-au făcut aşa ca să se poată petrece drugii prin ele; şi drugii i-au poleit cu aur. Cele două perdele.

Perdeaua dinăuntru au făcut-o de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie; şi au făcut heruvimi pe ea.

Au făcut patru st‚lpi de salc‚m pentru ea, şi i-au poleit cu aur; c‚rligele lor erau de aur, şi au turnat pentru st‚lpii aceştia patru picioare de argint.

Pentru uşa cortului au făcut o perdea de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef.

Au făcut cei cinci st‚lpi ai ei cu c‚rligele lor, iar căpăt‚iele şi beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.