Book of Exodus, глава 37

Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salc‚m; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi Ónălţimea tot de un cot şi jumătate.

L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe din afară, şi i-a făcut un chenar de jur Ómprejur.

A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.

A făcut nişte drugi de lemn de salc‚m, şi i-a poleit cu aur.

A v‚r‚t drugii Ón verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.

A făcut şi capacul ispăşirii de aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea de un cot şi jumătate.

A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii; un heruvim la un capăt, şi un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.

Heruvimii erau cu aripile Óntinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor, şi uit‚ndu-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa Óntoarsă spre capacul ispăşirii.

A făcut masa din lemn de salc‚m; lungimea ei era de doi coţi, lăţimea de un cot şi Ónălţimea de un cot şi jumătate.

A poleit-o cu aur curat, şi i-a făcut un chenar de jur Ómprejur.

I-a făcut Ómprejur un pervaz de un lat de m‚nă, pe care a făcut un chenar de jur Ómprejur.

A turnat pentru masă patru verigi de aur, şi a pus verigile Ón cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei.

Verigile erau l‚ngă pervaz, şi Ón ele erau v‚r‚ţi drugii pentru ducerea mesei.

A făcut drugii de lemn de salc‚m, şi i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.

A făcut apoi uneltele, care trebuiau puse pe masă, farfuriile, căţuile, potirele, şi ceştile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut de aur curat.

A făcut sfeşnicul de aur curat; a făcut sfeşnicul de aur curat, bătut; piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele, şi florile lui erau dintr-o bucată cu el.

Din am‚ndouă părţile lui ieşeau şase braţe: trei braţe dintr-o latură, şi trei braţe din cealaltă latură.

Pe un braţ erau trei potiraşe Ón chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe un alt braţ alte trei potiraşe Ón chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; aşa era la toate cele şase braţe, care ieşeau din sfeşnic.

Pe fusul sfeşnicului erau patru potiraşe Ón chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.

Era o gămălioară sub două braţe care ieşeau din sfeşnic, o gămălioară sub alte două braţe, şi o gămălioară sub alte două braţe; aşa era la toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic.

Gămălioarele şi braţele sfeşnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut Ón Óntregime dintr-o bucată de aur curat.

A făcut apoi cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui, toate de aur curat.

A Óntrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.

Apoi a făcut altarul pentru tăm‚ie din lemn de salc‚m; lungimea lui era de un cot, şi lăţimea de un cot; era Ón patru muchii, şi Ónălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el.

L-a poleit cu aur curat, at‚t partea de sus c‚t şi laturile de jur Ómprejur şi coarnele. Şi i-a făcut o cunună de jur Ómprejur.

Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus Ón cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se v‚re Ón ele drugii, care slujeau la ducerea lui.

A făcut nişte drugi din lemn de salc‚m, şi i-a poleit cu aur.

A făcut untdelemnul pentru ungerea sf‚ntă, şi tăm‚ia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.